Телефони за контакт: 032 / 635 357, 032 / 623 952
Начало / Новини / Преглед на новина
  • Преглед на новина
Резултати от третото класиране за прием в първи клас в град Пловдив
      
       На 4 юли 2017 година беше проведено последното трето електронно класиране за прием на ученици в първи клас в общинските училища на град Пловдив за учебната 2017/2018 година. В класирането участваха 150 деца, от които 112 са класирани, а 38 остават чакащи прием. Обявените свободни места бяха 436 и въпреки големия им брой, за некласираните деца не съвпаднаха желанията с възможностите на училищата.
     За класираните 112 деца предстои записване в училището, в което са приети. Техните родители следва да представят необходимите документи за удостоверяване на ползваните критерии в срок до 6 юли 2017 година включително.
       След третото класиране родителите на незаписаните деца следва да подадат заявления за записване в училищата, в които има свободни места. С броя на останалите свободни места ще могат да се запознаят от данните в електронната система за прием, където училищата ще публикуват актуална информация след 7 юли 2017 г., когато е срокът за отразяване на записаните след трето класиране ученици. Очаква се корекция в предварително определените с училищния план-прием паралелки, което ще ограничи наличните свободни места.
       При записване на всички класирани на третото класиране общият брой на записаните деца ще стане над 3300. За незаписаните приемът продължава на място в училищата, но е желателно родителите да направят своя избор в по-кратки срокове.


на Наредбата за приемане на ученици в първи клас на общинските училища на територията на град Пловдив
(корекция в наредбата за прием)
(от класирането, проведено на 20 юни 2017 година)