Телефони за контакт: 032 / 635 357, 032 / 623 952
  • ОУ "Е.Пелин"
Адрес: Западен, УЛ.ГЕН.КОЛЕВ 42
Директор: Татяна Спасова Вангелова
Телефон: 032/643171
Email: elinpelin343@abv.bg
Уеб сайт: http://elinpelinpld.webnode.com/
ОУ "Е.Пелин"

В училище се използват съвременни методи и техники на преподаване. Оборудвано е изцяло със съвременни технологии – интернет, мултимедия, интерактивни дъски и образователен софтуер. Високото ниво на знания, умения и компетентности учителите се поддържат с участия в  педагогически форуми и конференции, където споделят постижения и усвояват опита на свои колеги от страната. Училището е член на Световния образователен формум и е едно от Иновативните училища в града. Основната цел на ОУ „Елин Пелин“ е възпитаване на младия човек като носител на иновативни идеи.

·        ОУ ”Елин Пелин се развива уверено, съхранявайки традициите и прилагайки новите иновационни методи на обучение. Чрез модерно обучение и възпитание изгражда личности с активна гражданска позиция. Стимулира както индивидуалността,  така и екипните проекти. Осигурява интегрирането на децата със специфични образователни потребности. Основно училище „Елин Пелин” участва в европейски и национални програми и проекти за обогатяване на материалната база и развитие на способностите на учениците.

 Сменност на обучението на класовете след първи клас
Едносменно

Вид организация на обучението
Целодневна

Начин на организиране на обедното хранене на децата, посещаващи групите за целодневна организация
Училището разполага с училищен стол. Менюто е съобразено със здравословното хранене на учениците и включва пълнозърнест хляб, млечни десерти и плодове. На учениците се осигурява безплатна закуска, както и допълнително здравословно хранене по схемите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ към Министерство на земеделието и храните.
 


Изучавани чужди езици
Английски


Училища, с чиито райони граничи районът на училището

Скица на района на училището

на Наредбата за приемане на ученици в първи клас на общинските училища на територията на град Пловдив
(корекция в наредбата за прием)
(от класирането, проведено на 20 юни 2017 година)