uchiliste

На 3 юли 2018 година беше проведено последното трето електронно класиране за прием на ученици в първи клас в общинските училища на град Пловдив за учебната 2018/2019 година. В класирането участваха 99 деца, от които 79 са класирани, а 20 остават чакащи прием. Обявените свободни места бяха 442 и въпреки големия им брой, не съвпаднаха желанията с възможностите на училищата за некласираните деца.

За класираните 79 деца предстои записване в училището, в което са приети. Техните родители следва да представят необходимите документи за удостоверяване на ползваните критерии в срок до 5 юли 2018 година включително.

След третото класиране родителите на незаписаните деца следва да подадат заявления за записване в училищата, в които има свободни места. С броя на останалите свободни места ще могат да се запознаят от данните в електронната система за прием, където училищата ще публикуват актуална информация след 6 юли 2018 г., когато е срокът за отразяване на записаните след трето класиране ученици. Очаква се намаляване в предварително определените с училищния план-прием паралелки, което ще ограничи наличните свободни места.

При записване на всички класирани на третото класиране общият брой на записаните деца ще стане 3140. За незаписаните приемът продължава на място в училищата, но е желателно родителите да направят своя избор в по-кратки срокове.

Анализите на информацията за подлежащите на прием в първи клас, които следва да постъпят в училище и имат поне един адрес (постоянен или настоящ) на територията на град Пловдив, посочват, че освен записани в държавните и частните училища в града има деца, които са преместени в други населени места в страната или са в чужбина. Има и деца, които не са открити на адресите и за които няма информация нито от роднини, нито от съседи.