На 2 юли 2019 година беше проведено последното трето електронно класиране за прием на ученици в първи клас в общинските училища на град Пловдив за учебната 2019/2020 година. В класирането участваха 91 деца, от които 81 са класирани, а 10 остават чакащи прием. Обявените свободни места бяха 562 и въпреки големия им брой, за некласираните деца желанията не съвпаднаха с възможностите на училищата.

За класираните 81 деца предстои записване в училището, в което са приети. Техните родители следва да представят необходимите документи за удостоверяване на ползваните критерии в срок до 4 юли 2019 година включително.

След третото класиране родителите на незаписаните деца следва да подадат заявления за записване в училищата, в които има свободни места. С броя на останалите свободни места ще могат да се запознаят от данните в електронната система за прием, където училищата ще публикуват актуална информация след 5 юли 2019 г., когато е срокът за отразяване на записаните след трето класиране ученици. Очаква се намаляване в предварително определените с училищния план-прием паралелки, което ще ограничи наличните свободни места.

При записване на всички класирани на третото класиране общият брой на записаните деца ще стане 2985. За незаписаните приемът продължава на място в училищата, но е желателно родителите да направят своя избор в по-кратки срокове.