uchenici

От 27.04.2020 г. стартира подаването по електронен път на заявления за кандидатстване за прием на ученици в първи клас в общинските училища на град Пловдив. Най-важното за родителите е да подават вярна и точна информация за адресната регистрация на техните деца (настоящ и постоянен адрес, година на регистрация и др.), данни за другите деца в семейството и всички други обстоятелства, въз основа на които ще бъде класирано тяхното дете. При подадени неверни данни след класирането детето няма да бъде записано и ще участва в следващо класиране за останали свободни места.

Родителите следва да са спокойни, защото свободните места, които отговарят на утвърдения училищен план-прием, са значително повече от децата, които се очаква да бъдат записани в първи клас за учебната 2020/2021 година. Училищата имат срок до 27.04.2020 г. вкл. да въведат в електронната система всички свободни места за първото класиране.

Родителите на децата, родени през 2013 година, които подлежат на задължителен прием в първи клас, могат да се регистрират и да подадат заявления за участие в първото класиране за своите деца онлайн на адрес priem.plovdiv.bgМоментът на подаване на заявлението няма да има никаква тежест при класиранията, а е важно да бъде спазен само крайният срок. За първото класиране, което е на 3 юни 2020 година, родителите следва да подадат заявления чрез електронната система до 1 юни 2020 г. Ако нямат достъп до интернет и се затрудняват с въвеждането на заявление, могат да подадат на хартиен носител по образец (Приложение №1 – Заявление за участие в централизирано класиране за прием в първи клас) своите заявления в срок до 29 май в училището, което им е първо желание. Двата варианта са равностойни, но при подаването на заявления по интернет родителите ще имат достъп до повече информация (в това число и до резултатите от класиранията) и възможността за промяна в желанията ще е по-лесна.

Много важно изискване е подаването само на едно заявление (по интернет или на хартиен носител). Системата няма да позволи въвеждане на второ заявление за едно дете. При подаване на заявление онлайн от родителите е много важно за участие в класирането заявлението да е със статус „подадено“, а не „чернова“.

Данните от кампаниите през предходните години показват, че наличните свободни места и желанията на родителите съвпадат в много голяма степен и за повечето училища приемът на децата не зависи от конкретния сбор на натрупаните точки. Системата позволява за всяко дете родителят да може да избере до 5 желани училища, независимо от адресната му регистрация.

Въпреки че за голям брой от училищата събраните точки няма да имат съществено значение, то в системата е предвидена функционалност, чрез която родителите ще могат да съпоставят броя свободни места и съответния брой чакащи за тях, разпределени по сбора от събраните точки в заявленията за кандидатстване. Статистическите данни се променят в реално време според подадените заявления и ще се визуализират в панела със свободни места в менюто „чакащи класиране“.

Повече информация за правилата и критериите за прием родителите могат да намерят на интернет страницата на електронната система priem.plovdiv.bg в секция „Нормативни документи“. За тяхно улеснение са публикувани „Ръководство за родителя“ и видеоклип с пример за кандидатстване.

За четвърта поредна година приемът на ученици в първи клас в общинските училища на град Пловдив ще се осъществи чрез система за електронно централизирано класиране и записване. Разработената и внедрена от Община Пловдив електронна система през 2017 година вече е обновена с последно направените промени, които са в улеснение както на кандидатстващите родители, така и на училищните комисии, ангажирани с приема на ученици в първи клас.

Общинската администрация пожелава успех на всички, участващи в кампанията по приема на ученици в първи клас!