Телефони за контакт: 032 / 634 011, 032 / 660 842
  • ОУ "П.Волов"
Адрес: Северен, УЛ.ДИЛЯНКА 29
Местоположение: Виж на картата
Директор: Михаил Христов Крантов
Телефон: 032/952809
Email: office@volov.net
Уеб сайт: http://www.daskalo.com/pdndiotvolov/
Общ брой свободни места: 31

 

 
Основно училище „Панайот Волов“, гр. Пловдив за първи път отваря врати на 15 септември през далечната 1969 г. Първоначално училището е било основно политехническо училище, като всички завършили ученици получавали професионални свидетелства в областта на редица професии.
 
През настоящата 2021-2022 учебна година в ОУ «Панайот Волов» се обучават около 401 ученици от подготвителна група до седми клас. Пет и шестгодишните деца са включени в четири  групи, а останалите ученици в 17 паралелки.
В училището работят 35 квалифицирани педагогоически специалисти, от които един психолог .

Училищният живот на учениците е изключително активен и разнообразен. По традиция участват в: есенен карнавал, коледни тържества, пролетни празници – Баба Марта, посрещане на пролетта и много други извънурочни и извънучилищни дейности.
 
Учениците са включени в проект „Подкрепа за успех“, проект "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование", НП 'Участвай и променяй - родителят, активен партньор в училищния живот",. През учебната година за ученици, които се нуждаят от допълнителна работа се сформираха групи по индивидуални програми, съобразени с пропуските им. В зависимост от индивидуалните потребности, интересите и познавателното развитие на ученика, същите са включени в групи по занимания по интереси. Различните дейности в часовете, извънкласните и извънурочни мероприятия дават възможност на децата да се занимават с полезни, интересни и забавни за тях неща. Това прави училището  желано и уютно място.     
За включването на учениците в различните форми родителите подписват декларии за съгласие.
През тази учебна година дейностите с родители и ученици по различни проекти продължават успешно. Към училището работи образователни медиатори, които разполагат с функционално обзаведен кабинет.
 
Учениците в ОУ „Панайот Волов“ се радват на богата материално - техническата база. Два компютърни кабинета, два кабинета с интерактивни дъски, оборудвани учебни кабинети с мултимедии и лаптопи. Актова зала, осигуряваща сценичната изява на младите таланти. Залата е едно от условията за съвременно, обучение, за привличане и мотивиране на учениците и техните родители, за развитие на детските таланти, за различни урочни и извънурочни форми, за осъществяване на съвместни мероприятия с неправителствени организации. Наши партьори са Обществиния съвет, Родителския клуб, РУО Пловдив и други НПО.

​В училището е изграден софтуер и 100% WI-FI. 
 


 Сменност на обучението на класовете след първи клас
Едносменно

Вид организация на обучението
Целодневна

Описание на вида целодневна организация
ЦДО групи I-V клас

Начин на организиране на обедното хранене на децата, посещаващи групите за целодневна организация
  • Информация на вида на целодневната организация на обучение: 
     Целодневната организация на обучение се провежда следобед след приключването на задължителните и избираемите учебни часове. Дейностите са разделени в 6 учебни часа:
  • 2 часа - Дейности организиран отдих и физическа активност включват организиране и провеждане на отдиха и спорта на учениците за създаване на здравословни навици и осъществяване на прехода към самоподготовката и организиране на обедното хранене на учениците.
  •  2 часа - Дейности самоподготовка на учениците включват ситуации на осмисляне на изучаваното съдържание по време на учебния час -  преглед на преподадения материал и необходимите понятия. Усвояване на начини и методи за рационално самостоятелно учене – степенуване по трудност на учебните предмети, включени в самоподготовката, изработване на механизъм за проверка на разбирането от учителя на групата, съобразен с индивидуалните възможности и нужди на всеки ученик, изпълнение на допълнителни задачи и упражнения, във връзка с общообразователните учебни предмети от седмичното. разписание, поставени от учителя на групата;
  • 2 часа - Дейности занимания по интереси включват занимателни дейности, които се осъществяват по направления, кореспондиращи с културно-образователни области и в областта на приложните изкуства.
Начин на организиране на обедното хранене на децата, посещаващи групите за целодневна организация. 
На учениците се предоставят продукти по схемите "Училищен плод" и "Училищно мляко". За учениците на целодневна организация се предоставя подкрепяща закуска.
Родителите на децата могат да им подсигурят и домашно приготвена храна или сандвичи.


Изучавани чужди езици
Английски

Училища, с чиито райони граничи районът на училището

Скица на района на училището


286 деца взеха участие в днешното второ електронно класиране за прием на ученици в първи клас за 2022/2023 учебна година в общинските училища.