Телефони за контакт: 032 / 634 011, 032 / 660 842
Начало / Училища / Средни училища / СУ "П. К. Яворов"
  • СУ "П. К. Яворов"
Адрес: Северен, БУЛ.БЪЛГАРИЯ 136
Местоположение: Виж на картата
Директор: Пламен Димитров Стоилов
Телефон: 0884399180, 0886500336
Email: [email protected]
Уеб сайт: https://suyavorov.com
СУ "П. К. Яворов"
Днес СУ “П. Кр. Яворов” подготвя конкурентоспособни и социално адаптивни личности, владеещи общите основи и закономерности на човешкото познание, с висока езикова култура, задълбочена чуждоезикова и профилирана подготовка и компютърни умения, възпитаващи у себе си общочовешки ценности и добродетели, личности, мотивирани да живеят и творят заедно.
Кредото на днешното училище е:
“ Обич, знание и мъдрост за нашите деца “.
Духовният облик на училището се определя от съхранените академични традиции и съвременните алтернативни методи на обучение, изразяващи се в учебни стратегии, чрез които учениците като че ли сами достигат до желаните резултати и осмислят начина на постигане на тези знания.

ПРИЕМ ПЪРВИ КЛАС  ЗА 2024/2025  учебна година
-  Целодневно обучение - от 8:20 до 18:00 - по паралелки, без сборни групи.
При целодневната организация на учебния ден учебните часове от седмичното разписание се провеждат в самостоятелен блок до обяд , а дейностите по самоподготовка, по организиран отдих и физическа активност и заниманията по интереси се провеждат съответно след обяд.
- Факултативни учебни часове - по избор на децата и родителите,  по:
Английски език
 Богато разнообразие от извънкласни форми на работа, в които се дава поле за изява на разностранните интереси и дарби на Вашите деца:
модерни танци
народни танци
бойни изкуства
спорт (футбол)
вокална група
мажоретен състав
чужд език 
- Работа по проекти
 - Целодневно медицинско обслужване
- Консултации с педагогически съветник, психолог, ресурсен учител, логопед
- Специализирани кабинети за работа с деца със СОП
- Столово хранене с отстъпка в цената
- Самостоятелен вход за учениците от начален етап
-  Актова зала
- Физкултурен салон

Сменност на обучението на класовете след първи клас
Едносменно

Вид организация на обучението
Целодневна

Описание на вида целодневна организация
Целодневна организация по чл. 20, ал. 1 от Наредба №10 от 01.09.2016 г. При целодневната организация на учебния ден учебните часове от седмичното разписание се провеждат в самостоятелен блок до обяд, а дейностите по самоподготовка, по организиран отдих и физическа активност и заниманията по интереси се провеждат след обяд.

Начин на организиране на обедното хранене на децата, посещаващи групите за целодневна организация
Обедното хранене на децата, посещаващи групите за целодневна организация, се организира по предварително изготвен график, представен по-долу:
12.30-12.50ч. - първи а, б, в  кл.;
12.50-13.10ч. - втори а, б ,в кл.;
13.10-13.30ч. - трети а, б, в кл.;
13.30-13.50ч. - четвърти а, б, в кл.
Класовете се водят, придружават и връщат от уч. стол до класните си стаи от класните ръководители и учителите от следобедните занимания.
 

Изучавани чужди езици
Английски

Училища, с чиито райони граничи районът на училището

Скица на района на училището


На 17 юни 2024 година беше проведено второто електронно класиране за прием на ученици в първи клас за 2024/2025 учебна година в общинските училища на град Пловдив.