Телефони за контакт: 032 / 634 011, 032 / 623 952
Начало / Училища / Средни училища / СУ "П. К. Яворов"
  • СУ "П. К. Яворов"
Адрес: Северен, БУЛ.БЪЛГАРИЯ 136
Местоположение: Виж на картата
Директор: Сашка Койнова Кръстева
Телефон: 0884399180, 0887068404
Email: school@suyavorov.com
Уеб сайт: http://www.javorov.com/
СУ "П. К. Яворов"
Днес СУ “П. Кр. Яворов” подготвя конкурентоспособни и социално адаптивни личности, владеещи общите основи и закономерности на човешкото познание, с висока езикова култура, задълбочена чуждоезикова и профилирана подготовка и компютърни умения, възпитаващи у себе си общочовешки ценности и добродетели, личности, мотивирани да живеят и творят заедно.
Кредото на днешното училище е:
“ Обич, знание и мъдрост за нашите деца “.
Духовният облик на училището се определя от съхранените академични традиции и съвременните алтернативни методи на обучение, изразяващи се в учебни стратегии, чрез които учениците като че ли сами достигат до желаните резултати и осмислят начина на постигане на тези знания.

ПРИЕМ ПЪРВИ КЛАС  ЗА 2020/2021 учебна година
-  Целодневно обучение - от 8:30 до 18:00 - по паралелки, без сборни групи.
При целодневната организация на учебния ден учебните часове от седмичното разписание се провеждат в самостоятелен блок до обяд , а дейностите по самоподготовка, по организиран отдих и физическа активност и заниманията по интереси се провеждат съответно след обяд.
- Факултативни учебни часове - по избор на децата и родителите,  по:
Английски език
Руски език
Информационни технологии
Спорт- Богато разнообразие от извънкласни форми на работа, в които се дава поле за изява на разностранните интереси и дарби на Вашите деца:
модерни танци
народни танци
бойни изкуства
спорт (футбол)
спортна стрелба
вокална група
чужд език 
- Работа по проекти
 - Целодневно медицинско обслужване
- Специализиран кабинет за работа с деца със СОП
- Столово хранене с отстъпка в цената
- Самостоятелен вход за учениците от начален курс
-  Актова зала
- Физкултурен салон

Сменност на обучението на класовете след първи клас
Едносменно

Вид организация на обучението
Целодневна

Описание на вида целодневна организация
Целодневна организация по чл. 20, ал. 1 от Наредба №10 от 01.09.2016 г. При целодневната организация на учебния ден учебните часове от седмичното разписание се провеждат в самостоятелен блок до обяд, а дейностите по самоподготовка, по организиран отдих и физическа активност и заниманията по интереси се провеждат след обяд.

Начин на организиране на обедното хранене на децата, посещаващи групите за целодневна организация
Обедното хранене на децата, посещаващи групите за целодневна организация, се организира по предварително изготвен график, представен по-долу:
12.40-13.00ч. - първи а, б, в  кл.;
13.00-13.20ч. - втори а, б, в кл.;
13.20-13.40ч. - трети а, б, в кл.;
13.40-14.00ч. - четвърти а, б, в, г кл.
Класовете се водят, придружават и връщат от уч. стол до класните си стаи от класните ръководители и учителите от следобедните занимания.
 

Изучавани чужди езици
Английски

Училища, с чиито райони граничи районът на училището

Скица на района на училището

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
Събирането, обработването и съхраняването на личните данни чрез електронната система за прием на ученици в първи клас на общинските училища на територията на град Пловдив е съобразено с нормативните документи в сферата на образованието и се използва само за класирането, записването и обучението на учениците в училище.

Политика на поверителност и защита на личните данни на Община Пловдив

начало на подаване на онлайн заявления за кандидатстване