Телефони за контакт: 032 / 634 011, 032 / 660 842
  • ОбУ "Й.Йовков"
Адрес: Северен, БУЛ.ДУНАВ 80
Местоположение: Виж на картата
Директор: Таня Господинова Николова
Телефон: 0884877782
Email: [email protected]
Уеб сайт: https://www.jovkovplovdiv.com/
ОбУ "Й.Йовков"
   Обединено училище "Йордан Йовков" в град Пловдив (бул. "Дунав" 80), е общинско училище за ученици от първи до десети клас. В него се обучават около 230 ученици.
   Обучението се води от квалифицирани и с богат педагогически опит учители. Добрата им професионална подготовка позволява да прилагат разнообразни съвременни методи и форми на работа.
   ОбУ "Йордан Йовков" е едно от осемте училища в град Пловдив, които работят по общински проект "Иновативни училища". Това дава възможност на ученици и учители съвместно да разгръщат учебна дейност, базирана на най-съвременните методи на обучение, както и да извършват богата извънкласна работа.
   Обучението и възпитанието в училище "Йордан Йовков" се осъществява в уютна, благоприятна и модерна обстановка. Класните стаи и кабинетите са с обновена и функционална мебелировка.
   Училището разполага с два компютърни кабинета, с модерен кабинет по природни науки, с преносими компютри и мултимедийна техника, която се използва при подготовка и реализиране на учебни задачи по всички учебни предмети.
   В училището има ученически стол, в който се предлага здравословна храна.
   Учениците имат възможност да се обучават на целодневен режим. Осигурен е кабинет за занимания по интереси и отдих.
   Училището е под постоянно видео наблюдение, което гарантира безопасността на учениците.

Сменност на обучението на класовете след първи клас
Едносменно

Вид организация на обучението
Целодневна

Описание на вида целодневна организация

 

Начин на организиране на обедното хранене на децата, посещаващи групите за целодневна организация
   Обедното хранене е организирано от кетърингова фирма с богато и здравословно меню. В  училищната програма за целодневен режим е включен график, по който се осъществява обедното хранене и отдиха на учениците.
   Групите за целодневна организация на учебния ден се формират при условията и реда, определени с ДОС за финансиране на институциите и съобразно броя на подадените заявления от родителите до 1 септември.
   Учебните часове от седмичното разписание се провеждат в самостоятелен блок до обяд, а дейностите по самоподготовка, по организиран отдих и физическа активност и занимания по интереси се провеждат съответно след обяд.
   Дейностите по самоподготовка, по организиран отдих и физическа активност и занимания по интереси се разпределят дневно, както следва:
самоподготовка - 2 учебни часа; организиран отдих и физическа активност - 2 учебни часа; занимания по интереси - 2 учебни часа.
   Дейностите по организиран отдих и физическа активност включват:
- организиране и провеждане на отдиха на учениците и осъществяване на преход към самоподготовката;
- осигуряване на време за обедното хранене на учениците.
   Продължителността на целодневната организация на учебния ден е от 8,00 ч. до 17,30 часа.

Изучавани чужди езици
Английски

Училища, с чиито райони граничи районът на училището

Скица на района на училището


На 26 юни 2024 година беше проведено последното трето електронно класиране за прием на ученици в първи клас в общинските училища на град Пловдив за учебната 2024/2025 година.