Телефони за контакт: 032 / 634 011, 032 / 623 952
Начало / Училища / Основни училища / ОУ "Драган Манчов"
  • ОУ "Драган Манчов"
Адрес: Западен, УЛ.ЧЕМШИР 11
Местоположение: Виж на картата
Директор: Борис Атанасов Златарев
Телефон: 0889725425
Email: office@draganmanchov.info
Уеб сайт: http://www.draganmanchov.info/
ОУ "Драган Манчов"
Основно училище “Акад. Георги Караславов” – Пловдив е основано през 1981 година. С това име съществува до 1991 година, когато, по предложение на Педагогическия съвет, с решение на Общински съвет – град Пловдив, е преименувано в ОУ “Драган Манчов”.
ОУ „Драган Манчов“ има утвърдена и развиваща се визия: Училище, предпочитано от ученици и родители, заради високия професионализъм на учителите, новаторските им търсения и умението им да работят в екип за постигане на значими, измерими и доказани резултати в учебно – педагогическата си дейност, насочено към формиране на знания и личностни умения у учениците за активно взаимодействие със социалната среда, уважение към гражданските права и отговорности, противодействие срещу проявите на агресивност и насилие.
Училище, в което рисковите фактори са прогнозирани и превенцията има водеща роля.
Училище, в което ефективното гражданско образование е насочено към обучение и развитие у учениците на умения за себепознаване и себеутвърждаване, за решаване на проблеми и правене на избор, за общуване и партниране.

Силни страни на образователно - възпитателната дейност и управлението на училището:

  1. Проучване желанията и очакванията на родителите и създаване на добра организация за удовлетворяването им чрез избор на учебен план в частта Разширена подготовка (ЗИП) и Допълнителна подготовко (СИП) – Чужди езици, Български език и литература, Математика.
  2. Училището е домакин на Националните Коледни и Великденски Математически състезания за Пловдив и региона от Националната верига на Съюза на математиците в България – София.
  3. Използват се разнообразни форми за квалификационна дейност и повишаване квалификационния статус на педагогическия екип.
  4. Училището се гордее с високата конкурентноспособност на учениците си на всички районни, общински и национални, състезания, конкурси, олимпиади и др. Над 90 % от завършилите 7 клас ученици се реализират успешно в елитни средни училища след успешно положени изпити в НВО
  5. Изграден е действащ модел на взаимодействие с родителската общност, Общественият съвет и Училищното настоятелство – разработване и реализиране на съвместни проекти, разнообразяване на формите и съдържанието на „Училище за родители“.
Периодично се прави функционален анализ на цялостната дейност на училището и се актуализират целите и стратегиите за перспективно развитие. Това обяснява фактa, че ОУ „Драган Манчов“ е най - предпочитаното от ученици и родители основно училище не само в район Западен, но и в Община Пловдив.

Обучението по Английски език в Основно училище "Драган Манчов" се провежда по различни системи и форми в зависимост от възрастта на учениците. В първи клас децата се обучават по системата "Explorers" на издателство "Oxford University Press" в избираеми учебни часове. Във втори, трети и четвърти клас се обучават по системата "Blue Skies for Bulgaria" на издателство "Pearson Longman" в часовете по задължителна подготовка. Във всяка една степен се работи с електронни учебници  и/или интерактивни форми на обучение. В класовете от начален етап преподават квалифицирани учители с придобита професионална квалификация "Учител по английски език в начален етап" и "Преподавател по Английски език и литература".Сменност на обучението на класовете след първи клас
Едносменно

Вид организация на обучението
Целодневна

Описание на вида целодневна организация
Целодневната организация на учебния ден за всички ученици от I клас до IV клас в ОУ „Драган Манчов“ се провежда съгласно Чл. 20., алинея (1) от НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование.
Учебните часове от седмичното разписание се провеждат в самостоятелен блок до обяд, а дейностите по самоподготовка, по организиран отдих и физическа активност и заниманията по интереси се провеждат съответно след обяд съгласно графика за организация на учебния ден (дневен режим) в училището, който е публикуван в интернет страницата на училището в меню „Седмично разписание“ – съответно „Разписание на учебните часове първи и втори клас“.

Начин на организиране на обедното хранене на децата, посещаващи групите за целодневна организация
Училището разполага с база за столово хранене, в която се приготвя разнообразна и топла храна. Учениците от първи до четвърти клас се хранят /закусват и обядват/ организирано по график под ръководството на учителите. Обедното меню се определя в няколко варианта от управата на стола с участието и след одобрението на училищния лекар и дава възможност за индивидуален избор според желанието на детето. Обедното меню се заплаща в рамките на 2 лв. до 2,50 лв. на ден, а двете закуски са безплатни. Изборът на меню не е задължителен - родителите на децата, които не желаят да заплащат обедно меню могат да им подсигурят домашно приготвена храна или сандвичи.

Изучавани чужди езици
Английски

Училища, с чиито райони граничи районът на училището

Скица на района на училището

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
Събирането, обработването и съхраняването на личните данни чрез електронната система за прием на ученици в първи клас на общинските училища на територията на град Пловдив е съобразено с нормативните документи в сферата на образованието и се използва само за класирането, записването и обучението на учениците в училище.

Политика на поверителност и защита на личните данни на Община Пловдив