Телефони за контакт: 032 / 634 011, 032 / 660 842
Начало / Училища / Основни училища / ОУ "Драган Манчов"
  • ОУ "Драган Манчов"
Адрес: Западен, УЛ.ЧЕМШИР 11
Местоположение: Виж на картата
Директор: Десислава Методиева Стаменова
Телефон: 0882960899
Email: [email protected]
Уеб сайт: http://www.draganmanchov.info/
ОУ "Драган Манчов"
Основно училище "Драган Манчов" обявява прием за три паралелки ПЪРВИ КЛАС за учебната 2024/2025 година. Те ще са с разширено изучаване на български език и литература, математика и английски език.

Всичко, свързано с приема на първокласници и живота на нашето училище, може да видите и на интернет страницата ни https://draganmanchov.info/.

В ОУ „Драган Манчов“ учениците получават отлична подготовка. Екипът от начални учители е високо квалифициран. В преподаването се използват методи и техники, които поставят детето в активна позиция на учене. Така нашите ученици се превръщат в мислещи, търсещи и смели личности. Ученици на „Драган Манчов“ печелят състезания, олимпиади, конкурси.
Затова „Драган Манчов“ е най - предпочитаното от ученици и родители основно училище не само в район Западен, но и в Община Пловдив.

Силни страни на образователно - възпитателната дейност и управлението на училището:

  1. Проучване желанията и очакванията на родителите и създаване на добра организация за удовлетворяването им чрез избор на учебен план в частта Разширена подготовка (ИУЧ) и Допълнителна подготовка (ФУЧ) – Математика, Чужди езици, Български език и литература.
  2. Училището е домакин на Националните Коледни и Великденски Математически състезания за Пловдив и региона от Националната верига на Съюза на математиците в България – София.
  3. Използват се разнообразни форми за квалификационна дейност и повишаване квалификационния статус на педагогическия екип.
  4. Училището се гордее с високата конкурентноспособност на учениците си на всички районни, общински и национални, състезания, конкурси, олимпиади и др. Над 90 % от завършилите 7 клас ученици се реализират успешно в елитни средни училища след успешно положени изпити в НВО.
  5. Изграден е действащ модел на взаимодействие с родителската общност, Общественият съвет и Училищното настоятелство – разработване и реализиране на съвместни проекти, разнообразяване на формите и съдържанието на „Училище за родители“.
Обучението по Английски език в Основно училище "Драган Манчов" се провежда по различни системи и форми в зависимост от възрастта на учениците. В първи клас децата се обучават по системата "Explorers" на издателство "Oxford University Press" в избираеми учебни часове. Във втори, трети и четвърти клас се обучават по системата "Blue Skies for Bulgaria" на издателство "Pearson Longman" в часовете по задължителна подготовка. Във всяка една степен се работи с електронни учебници  и/или интерактивни форми на обучение. В класовете от начален етап преподават квалифицирани учители с придобита професионална квалификация "Учител по английски език в начален етап" и "Преподавател по Английски език и литература".
 
ОУ „Драган Манчов“ е оборудвано със съвременни технологии – интернет, мултимедии, интерактивни дъски. Използва се Електронен дневник АдминПлюс, с който родителите получават бързо и лесно информация за своите деца – оценки, отсъствия, програма, отзиви и др.  Електронното обучение от разстояние се осъществява чрез Google класни стаи, където учители и ученици провеждат своите часове в реално време.
ОУ „Драган Манчов“ разполага с училищен психолог, ресурсен учител, логопед, медицински кабинет, охрана и видеонаблюдение.


 

Сменност на обучението на класовете след първи клас
Едносменно

Вид организация на обучението
Целодневна

Описание на вида целодневна организация
За всички ученици от I до IV клас училището предлага целодневна организация на учебния ден.
Учебните часове от седмичното разписание се провеждат в самостоятелен блок до обяд, а дейностите по самоподготовка, по организиран отдих и физическа активност и заниманията по интереси се провеждат след обяд съгласно графика за организация на учебния ден (дневен режим) в училището, който е публикуван на интернет страницата ни http://draganmanchov.info.

Начин на организиране на обедното хранене на децата, посещаващи групите за целодневна организация
Училището разполага със стол за хранене, в който се приготвя разнообразна и топла храна. Учениците от първи до четвърти клас се хранят /закусват и обядват/ организирано по график под ръководството на учителите. Обедното меню се определя в няколко варианта от управата на стола с участието и след одобрението на училищния лекар и дава възможност за индивидуален избор според желанието на детето. Обедното меню се заплаща от родителите, а двете закуски са безплатни. Изборът на меню не е задължителен - родителите на децата, които не желаят да заплащат обедно меню могат да им подсигурят домашно приготвена храна или сандвичи.

Изучавани чужди езици
Английски

Училища, с чиито райони граничи районът на училището

Скица на района на училището


На 26 юни 2024 година беше проведено последното трето електронно класиране за прием на ученици в първи клас в общинските училища на град Пловдив за учебната 2024/2025 година.