Телефони за контакт: 032 / 634 011, 032 / 660 842
Начало / Училища / Средни училища / СУ "Св. св. Кирил и Методий"
 • СУ "Св. св. Кирил и Методий"
Адрес: Западен, УЛ.ЯВОР 31
Местоположение: Виж на картата
Директор: Таня Костадинова Николова
Телефон: 032/644119
Email: [email protected]
Уеб сайт: http://ecoschoolplovdiv.bg/
СУ "Св. св. Кирил и Методий"
СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ
ПЛОВДИВ
ул. „Явор“ 31, тел: 032/ 644 119
е-mail : [email protected] ,  www.ecoschoolplovdiv.bg
 

 

 

Екоучилище на щастието, иновативно и Google референтно училище, със засилено изучаване на хореография и изобразително изкуство, с активно проектно базирано и облачно обучение в прогимназиален и в гимназиален етап, с обучение по модела 1:1, както и с професионално обучение след основно образование по професия „Дизайнер”, специалност „Рекламна графика”, и професия „Танцьор”, специалност „Български танци” – всички отличителни черти обрисуват нашето половинвековно училище.

 

През учебната 2024/ 2025 г. в първи клас ще стартират две паралелки:

Едната е иновативна паралелка с използване на методите на Монтесори и с разширена подготовка по Хореография.  Доказал се през годините, методът Монтесори е не просто преподаване и учене на теория, а подготовка за живота чрез множество практически и експериментални дейности и работа с голям брой дидактически Монтесори материали. А  изучаването на българския народен танц от най-ранна детска възраст развива двигателната култура, повишава емоционалната интелигентност и възпитава децата в българския дух и традиции.

 

Другата паралелка с разширена подготовка по  Математика и Изобразително изкуство.

   Разширеното изучаване на математика и изобразително изкуство, елегантно съчетава красотата на стила, хармонията на числата и пропорциите. Чрез игри и занимания, децата лесно навлизат в дебрите на математиката и се научават по творчески начин да изразяват себе си чрез картини. 

  

Редът и начинът за разпределение на децата по паралелки се извършва по входящ № на заявлението от родителя до запълване на съответната паралелка.

 

Училището предлага:

 • Обучение от висококвалифицирани учители, използващи иновативни методи на преподаване, облачни технологии, включително учители с професионална квалификация за Монтесори преподаватели

 • Извънкласни занимания – вокални групи, танцови състави, арт фабрика за малки и големи, футбол, математика и Лего роботи.

 • Съвременно оборудвани класни стаи – мултимедии, лаптопи, интернет достъп

 • Автентични Монтесори класни стаи с подготвена среда

 • Опитно поле

 • Хореографски и компютърни зали

 • Специализирани кабинети по природни науки и музика

 • STEM кабинет

 • Художествени ателиета и галерия

 • Стая на семейството

 • Външна класна стая за провеждане на занимания сред природата

 • Две открити спортни площадки

 • Просторна столова с топла храна

 • Медицинско обслужване

 • Съвременно видеонаблюдение и охрана

 • Автономно парно отопление

 

Целодневна организация на учебния ден

Учебните занимания за I-II клас започват в 8:30 ч., а за III – XII клас в 8:00 ч.

За учениците от I до IV клас учебните часове от седмичното разписание се провеждат в самостоятелен блок до обяд, а дейностите от целодневната организация на учебния ден след обяд до 17:00 ч., както следва: организиран отдих и физическа активност, самоподготовка, занимания по интереси.

За иновативните паралелки  учебните часове по седмичното разписание се редуват с дейностите по самоподготовка, по организиран отдих и физическа активност и заниманията по интереси в смесен блок сутрин и следобед. Учебните часове започват в 8:30 ч. или 08:00 за трети и четвърти клас, и приключват в 16:10 ч. и са задължителни за всички ученици, но родителите, които желаят, могат да вземат децата си до 17:00 часа, като дотогава учениците са под надзора на своите учители.

Вид организация на обучението - целодневна.

Училището разполага с добре оборудван ученически стол с топла, здравословна и разнообразна храна. Вариантите на менюто са: тристепенно /първо, второ и десерт/ и двустепенно /второ и десерт/. Родителите могат да закупят купони за цяла седмица. Храна се предлага и на свободна консумация.

Училището подкрепя и развива креативността на учениците чрез различни инициативи, състезания, обучения, национални и международни проекти и благотворителни акции. Доказателство за успешния образователен продукт, който предлагаме, е добрата реализация на нашите възпитаници. Много от тях са известни певци, танцьори, артисти, дизайнери, преподаватели във ВУЗ и политици.

 
 


Сменност на обучението на класовете след първи клас
Едносменно

Вид организация на обучението
Целодневна

Описание на вида целодневна организация
Средно училище „Свети свети Кирил и Методий“ осигурява целодневна организация на учебния ден при желание на родителите за учениците от І до IV клас. Тази организация включва дейности по самоподготовка, по организиран отдих и физическа активност и занимания по интереси. Учебните часове от седмичното разписание се провеждат в самостоятелен блок до обяд, а дейностите от целодневната организация на учебния ден – в самостоятелен блок следобед, като за учениците от І до ІV клас те са организирани, както следва:
 • организиран отдих и физическа активност, включващи време за обедно хранене на учениците – 2 учебни часа. След приключване на задължителните часове преди обяд класният ръководител и учителят в групата за целодневна организация на учебния ден организират обедното хранене на учениците по график.
 • самоподготовка – 2 учебни часа. Учителят на групата и учителят по учебните предмети съвместно определят съдържанието на самоподготовката
 • занимания по интереси – 2 учебни часа. Предлаганите занимания са от направленията: "Забавна математика; "Изкуства"; "Екология" "Наука" "Компютърно моделиране"; Родна реч" и "Спортни игри"
 Учебният ден започва:
 • за I и  II клас в 8:30 ч.;
 • за III – XII клас в 8:00 ч.
За иновативните паралелки, в които учениците се обучават по принципите на Монтесори педагогиката,  учебните часове по седмичното разписание се редуват с дейностите по самоподготовка, по организиран отдих и физическа активност и заниманията по интереси в смесен блок сутрин и следобед.
Продължителността на учебните часове в групите на целодневна организация на учебния ден в І и II  клас е 35 минути. Учебният ден приключва в 16:10 часа, но родителите, които желаят, могат да вземат децата си до 17:00 часа, като дотогава те са под надзора на своите учители.

Начин на организиране на обедното хранене на децата, посещаващи групите за целодневна организация
Училището разполага с добре оборудван ученически стол с топла, здравословна и разнообразна храна. Вариантите на менюто са: тристепенно /първо, второ и десерт/ или двустепенно /второ и десерт/ по избор на родител. Родителите могат да закупят купони за цяла седмица. Храна се предлага и на свободна консумация.


Изучавани чужди езици
Английски, Немски

Училища, с чиито райони граничи районът на училището

Скица на района на училището


На 26 юни 2024 година беше проведено последното трето електронно класиране за прием на ученици в първи клас в общинските училища на град Пловдив за учебната 2024/2025 година.