Телефони за контакт: 032 / 634 011, 032 / 660 842
Начало / Училища / Средни училища / СУ "Св. св. Кирил и Методий"
 • СУ "Св. св. Кирил и Методий"
Адрес: Западен, УЛ.ЯВОР 31
Местоположение: Виж на картата
Директор: Таня Костадинова Николова
Телефон: 032/644119
Email: sukirilimetodii@ecoschoolplovdiv.bg
Уеб сайт: http://ecoschoolplovdiv.bg/
СУ "Св. св. Кирил и Методий"


СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ
ПЛОВДИВ
ул. „Явор“ 31, тел: 032/ 644 119
е-mail : sukirilimetodii@ecoschoolplovdiv.bg ,  www.ecoschoolplovdiv.bg
Средно училище „Свети свети Кирил и Методий“ е иновативно училище с дългогодишна история и традиции в изобразителното, музикалното и танцово изкуство, в което учениците получават знания, умения и възможност да покажат своя талант, да участват в конкурси, състезания, изложби и концерти. То е първото общинско училище в България, въвело метода на Монтесори в начален етап. Google Референтно училище е.
През 2022/2023 учебна година в СУ "Св.Св. Кирил и Методий“ продължава обучението на ученици  в иновативните паралелки „Монтесори класна стая - Помогни ми да се справя сам”, а ново планираните иновативни паралелки са две. Учениците имат възможност да разгърнат пълноценно потенциала си, усвоявайки учебното съдържание в изградена позитивна образователна среда, развивайки креативното, творческото, критичното и абстрактното си мислене по лесен и забавен начин.

Училището предлага:
 • Обучение от висококвалифицирани учители, използващи иновативни методи на преподаване, облачни технологии, включително учители с професионална квалификация за Монтесори преподаватели
 • Извънкласни занимания – вокални групи, танцови състави, арт фабрика за малки и големи, футбол, баскетбол
 • Съвременно оборудвани класни стаи – мултимедии, лаптопи, интернет достъп
 • Автентични Монтесори класни стаи с подготвена среда
 • Опитно поле
 • Хореографски и компютърни зали
 • Специализирани кабинети по природни науки и музика
 • STEM кабинет
 • Художествени ателиета и галерия
 • Стая на семейството
 • Адаптирана среда за деца със СОП
 • Външна класна стая за провеждане на занимания сред природата
 • Две открити спортни площадки
 • Просторна столова с топла храна
 • Медицинско обслужване
 • Съвременно видеонаблюдение и охрана
 • Автономно парно отопление
За учебната 2022/2023 година предлагаме обучение в следните паралелки:
I клас - иновативна паралелка "Научи ме да се справя сам" с преподаване на методите и философията на Мария Монтесори
I клас - с разширена подготовка по Български език и литература и по Хореография
I клас - с разширена подготовка по Математика и по Изобразително изкуство
Редът и начинът за разпределение на децата по паралелки се извършва по входящ № на заявлението от родителя до запълване на съответната паралелка.
Целодневна организация на учебния ден
Учебните занимания за I-IV клас започват в 8:30 ч., а за V – XII клас в 8:00 ч.
За учениците от I до IV клас учебните часове от седмичното разписание се провеждат в самостоятелен блок до обяд, а дейностите от целодневната организация на учебния ден след обяд до 18:00 ч., както следва: организиран отдих и физическа активност, самоподготовка, занимания по интереси, включващи  – „ Забавна математика“, „Знайко“, „Шарена работилница“, „Четенето е забавно“, „Спортни игри“, „Футбол“, „Баскетбол“.
За иновативните паралелки  учебните часове по седмичното разписание се редуват с дейностите по самоподготовка, по организиран отдих и физическа активност и заниманията по интереси в смесен блок сутрин и следобед. Учебните часове започват в 8:30 ч. и приключват в 16:10 ч. и са задължителни за всички ученици, но родителите, които желаят, могат да вземат децата си до 18:00 часа, като дотогава учениците са под надзора на своите учители.
За иновативната паралелка първи клас родителите и учениците могат да избират и факултативна подготовка по английски език, а за останалите класове в начален етап  - “Православна религия”, която се провежда от квалифициран преподавател веднъж седмично.
Вид организация на обучението - целодневна.
Училището разполага с добре оборудван ученически стол с топла, здравословна и разнообразна храна. Вариантите на менюто са: тристепенно /първо, второ и десерт/ и двустепенно /второ и десерт/. Родителите могат да закупят купони за цяла седмица. Храна се предлага и на свободна консумация.
Училището подкрепя и развива креативността на учениците чрез различни инициативи, състезания, обучения, национални и международни проекти и благотворителни акции. Доказателство за успешния образователен продукт, който предлагаме, е добрата реализация на нашите възпитаници. Много от тях са известни певци, танцьори, артисти, дизайнери, преподаватели във ВУЗ и политици. Гордеем се с постиженията на нашите възпитаници Весела Бонева, Богдана Петрова – музикални изпълнители, Иван Донев – моден дизайнер в Италия, Евелин Демирев – композитор, Атанас Владиков – преподавател в Пловдивския университет "Паисий Хилендарски", Здравко Димитров – кмет на град Пловдив и много други.
 


Сменност на обучението на класовете след първи клас
Едносменно

Вид организация на обучението
Целодневна

Описание на вида целодневна организация
Средно училище „Свети свети Кирил и Методий“ осигурява целодневна организация на учебния ден при желание на родителите за учениците от І до V клас. Тази организация включва дейности по самоподготовка, по организиран отдих и физическа активност и занимания по интереси. Учебните часове от седмичното разписание се провеждат в самостоятелен блок до обяд, а дейностите от целодневната организация на учебния ден – в самостоятелен блок следобед, като за учениците от І до ІV клас те са организирани, както следва:
 • организиран отдих и физическа активност, включващи време за обедно хранене на учениците – 2 учебни часа. След приключване на задължителните часове преди обяд класният ръководител и учителят в групата за целодневна организация на учебния ден организират обедното хранене на учениците по график.
 • самоподготовка – 2 учебни часа. Учителят на групата и учителят по учебните предмети съвместно определят съдържанието на самоподготовката
 • занимания по интереси – 2 учебни часа. Предлаганите занимания са: „Спортни игри“, „Шарена работилница“,  „Четенето е забавно“, „Забавна математика“, „Знайко“.
 Учебният ден започва:
 • за I и  II клас в 8:30 ч.;
 • за III – XII клас в 8:00 ч.
За иновативните паралелки  „Монтесори класна стая“  учебните часове по седмичното разписание се редуват с дейностите по самоподготовка, по организиран отдих и физическа активност и заниманията по интереси в смесен блок сутрин и следобед.
Продължителността на учебните часове в групите на целодневна организация на учебния ден в І клас е 35 минути. Учебният ден приключва в 16:10 часа, но родителите, които желаят, могат да вземат децата си до 18:00 часа, като дотогава те са под надзора на своите учители.

Начин на организиране на обедното хранене на децата, посещаващи групите за целодневна организация
Училището разполага с добре оборудван ученически стол с топла, здравословна и разнообразна храна. Вариантите на менюто са: тристепенно /първо, второ и десерт/ и двустепенно /второ и десерт/. Родителите могат да закупят купони за цяла седмица. Храна се предлага и на свободна консумация.


Изучавани чужди езици
Английски, Немски

Училища, с чиито райони граничи районът на училището

Скица на района на училището


На 28 юни 2022 година беше проведено последното трето електронно класиране за прием на ученици в първи клас в общинските училища на град Пловдив за учебната 2022/2023 година.