Телефони за контакт: 032 / 635 357, 032 / 623 952
Начало / Училища / Основни училища / ОУ "В.Петлешков"
 • ОУ "В.Петлешков"
Адрес: Западен, БУЛ.ПЕЩЕРСКО ШОСЕ 131
Директор: Сийка Петрова Зрънчева
Телефон: 032/643673
Email: ou_vp60@abv.bg
Уеб сайт: www.oupetleshkov.org
ОУ "В.Петлешков"
 • Самостоятелна сграда за обучение на първокласниците с три класни стаи, санитарен възел и топла връзка със залата за хранене.
 • Едносменен режим на обучение.
 • Учебните занимания започват в 8.15 ч. за учениците от първи и втори клас и в 8.00 ч. за учениците от трети до седми клас.
 • Групи за целодневно обучение от 1 до 7 клас.
 • Подготовка и участие на децата в общински, областни, национални и международни състезания по математика, български език и изкуства.
 • Всички учебни стаи са оборудвани с мултимедия и Wi-Fi, интерактивни устройства, автономно парно отопление.
 • Зала за гимнастика, игротека, библиотека, два кабинета по информационни технологии и компютърно моделиране, дигитализирано обучение по английски език в интернет платформа.
 • Възможности за хранене в училището: топла храна, осигурена от фирма за кетъринг, бюфет със сандвичи, пакетирани храни и напитки.
 • Дежурен учител до 18.00 ч.
 • Извънкласни занимания  - танци (народни и модерни), източни бойни изкуства, футбол, тенис на маса, мажоретен състав, вокална група, литературен клуб, арт ателие.
 • Охрана, осигурена от лицензирана охранителна фирма.
 •  
 • Информация на вида на целодневната организация на обучение: 
 •  Целодневната организация на обучение се провежда следобед след приключването на задължителните и избираемите учебни часове. Дейностите са разделени в 6 учебни часа, всеки един от които е с продължителност 35 мин.:
 • 2 часа - Дейности по организиран отдих и физическа активност (включват: организиране и провеждане на отдиха и спорта на учениците за създаване на здравословни навици и осъществяване на прехода към самоподготовката и организиране на обедното хранене на учениците.)
 •  2 часа - Дейности по самоподготовка на учениците (включват: ситуации на осмисляне на изучаваното съдържание по време на учебния час -  преглед на преподадения материал и необходимите понятия, Усвояване на начини и методи за рационално самостоятелно учене – степенуване по трудност на учебните предмети, включени в самоподготовката, изработване на механизъм за проверка на разбирането от учителя на групата, съобразен с индивидуалните възможности и нужди на всеки ученик, изпълнение на допълнителни задачи и упражнения, във връзка с общообразователните учебни предмети от седмичното разписание, поставени от учителя на групата;
 • 2 часа - Дейности по занимания по интереси (включват занимателни дейности, които ке осъществяват по направления, кореспондиращи с културно-образователните области по модули със следните тематични дейности: "В света на приказните герои", "Светът на книгите", "Бъбривко - аз умея да говоря правилно пред публика", "Забавна математика", "Аз конструирам", "Уроци по родолюбие", "Вежливко", "Моят роден град", "Хранене и здраве", "Животните по света", "Работете ръчички", "Професиите", "Знам и мога" и др.


Сменност на обучението на класовете след първи клас
Едносменно

Вид организация на обучението
Целодневна

Описание на вида целодневна организация


Начин на организиране на обедното хранене на децата, посещаващи групите за целодневна организация
Кетъринг
Павилион със закуски и пакетирани храни и напитки
Самостоятелна зала за хранене

Храненето в района на училището се осъществява и контролира от РЗИ – Пловдив. Менюто за обедното хранене отговаря на Наредба №37/2009 за здравословното хранене на учениците. 
В училището успешно се прилагат схемите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ на ДФ „Земеделие“, целящи постигането на подобряване на хранителните навици на децата и учениците чрез повишаване консумацията на плодове, зеленчуци, мляко и млечни продукти при спазване на здравните изисквания, подобряване на общественото здраве и намаляване на дългосрочния риск за развитие на социално значими болести, повишаване на информираността на децата, учениците и на техните родители, както и на учителите за принципите за здравословно хранене.

Изучавани чужди езици
Английски


Училища, с чиито райони граничи районът на училището

Скица на района на училището

График на дейностите за 2018 г.
на Наредбата за приемане на ученици в първи клас на общинските училища на територията на град Пловдив
(корекция в наредбата за прием)