Телефони за контакт: 032 / 634 011, 032 / 660 842
Начало / Училища / Основни училища / ОУ "В.Петлешков"
 • ОУ "В.Петлешков"
Адрес: Западен, БУЛ.ПЕЩЕРСКО ШОСЕ 131
Местоположение: Виж на картата
Директор: Йорданка Иванова Начева
Телефон: 032/643673
Email: [email protected]
Уеб сайт: www.oupetleshkov.org
ОУ "В.Петлешков"
 • Самостоятелна сграда за обучение на първокласниците с три класни стаи, санитарен възел и топла връзка със залата за хранене.
 • Едносменен режим на обучение до седми клас.
 • Учебните занимания започват в 8.15 ч. за учениците от първи клас. 
 • Групи за целодневно обучение от 1. до 5. клас.
 • Подготовка и участие на децата в общински, областни, национални и международни състезания по математика, български език и изкуства.
 • Всички учебни стаи са оборудвани с мултимедия и Wi-Fi, интерактивни устройства, автономно газово отопление.
 • Обучение по модела 1:1 (елктронно устройство за всеки ученик) в някои паралелки.
 • Зала за гимнастика, библиотека, кабинет по информационни технологии и компютърно моделиране, дигитализирано обучение по английски език в интернет платформа.
 • Възможности за хранене в училището: топла храна, осигурена от фирма за кетъринг.
 • Дежурен учител до 18.00 ч.
 • Извънкласни занимания  - танци ( модерни), източни бойни изкуства, футбол, религия и православие, вокална група.
 • Охрана, осигурена от лицензирана охранителна фирма.
 • Информация за вида на целодневната организация на обучение: 
 •  Целодневната организация на обучение се провежда по реда на чл.20, ал.1 от Наредба 10/2016 на МОН - учебните часове от седмичното разписание се провеждат в самостоятелен блок до обяд, а дейностите по самоподготовка, по организиран отдих и физическа активност и заниманията по интереси - следобед. Дейностите са разпределени в 6 учебни часа, всеки един от които е с продължителност по 35 мин.:
 • 2 часа - Дейности по организиран отдих и физическа активност (включват: организиране и провеждане на отдиха и спорта на учениците за създаване на здравословни навици и осъществяване на прехода към самоподготовката и организиране на обедното хранене на учениците.)
 •  2 часа - Дейности по самоподготовка на учениците (включват: ситуации на осмисляне на изучаваното съдържание по време на учебния час -  преглед на преподадения материал и необходимите понятия, Усвояване на начини и методи за рационално самостоятелно учене – степенуване по трудност на учебните предмети, включени в самоподготовката, изработване на механизъм за проверка на разбирането от учителя на групата, съобразен с индивидуалните възможности и нужди на всеки ученик, изпълнение на допълнителни задачи и упражнения, във връзка с общообразователните учебни предмети от седмичното разписание, поставени от учителя на групата;
 • 2 часа - Дейности в занимания по интереси (включват занимателни дейности, които се осъществяват по направления, кореспондиращи с културно-образователните области по модули със следните теми: "В света на приказните герои", "Светът на книгите", "Бъбривко - аз умея да говоря правилно пред публика", "Забавна математика", "Аз конструирам", "Уроци по родолюбие", "Вежливко", "Моят роден град", "Хранене и здраве", "Животните по света", "Работете ръчички", "Професиите", "Знам и мога" и др.


Сменност на обучението на класовете след първи клас
Едносменно

Вид организация на обучението
Целодневна

Описание на вида целодневна организация
  Целодневната организация на обучение се провежда по реда на чл.20, ал.1 от Наредба 10/2016 на МОН - провеждане в самостоятелен блок преди обяд на учебните часове от училищния учебен план и съответно след обяд на дейностите по самоподготовка, по организиран отдих и физическа активност и  заниманията по интереси.

Начин на организиране на обедното хранене на децата, посещаващи групите за целодневна организация
Кетъринг
Самостоятелна зала за хранене

Храненето в района на училището се осъществява и контролира от РЗИ – Пловдив. Менюто за обедното хранене отговаря на Наредба №37/2009 за здравословното хранене на учениците. 
В училището успешно се прилагат схемите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ на ДФ „Земеделие“, целящи постигането на подобряване на хранителните навици на децата и учениците чрез повишаване консумацията на плодове, зеленчуци, мляко и млечни продукти при спазване на здравните изисквания, подобряване на общественото здраве и намаляване на дългосрочния риск за развитие на социално значими болести, повишаване на информираността на децата, учениците и на техните родители, както и на учителите за принципите за здравословно хранене.

Изучавани чужди езици
Английски

Училища, с чиито райони граничи районът на училището

Скица на района на училището


На 17 юни 2024 година беше проведено второто електронно класиране за прием на ученици в първи клас за 2024/2025 учебна година в общинските училища на град Пловдив.