Телефони за контакт: 032 / 634 011, 032 / 660 842
Начало / Училища / Основни училища / ОУ "Екзарх Антим I"
  • ОУ "Екзарх Антим I"
Адрес: Централен, УЛ.ЗАХАРИ СТОЯНОВ 86
Местоположение: Виж на картата
Директор: Катерина Благоева Василева
Телефон: 032/331 386, 032/333 040
Email: [email protected]
Уеб сайт: http://www.ekzarhantim1.com/
ОУ "Екзарх Антим I"

Основно училище "Екзарх Антим І" град Пловдив е иновативно училище, което предоставя образователна услуга съзвучна с потребностите на градското общество и дигиталното поколение. Визията ни е да бъдем приобщаващо училище за училищните общности и заинтересованите страни със среда, съчетаваща образователни традиции, мотивирани учители, иновативни педагогически решения, дигитално развитие и устойчивост на резултатите. Като член на световното семейство на Google референтните училища, нашето училище разширява и допълва цифровата компетентност на училищните общности и предоставя директна комуникация с родители, ученици и учители чрез електронен дневник, инструменти на Google Workspace за образованието и електронна платформа на Министерство на образованието и науката. Така всички са добре запознати и ангажирани с постиженията и затрудненията на учениците.
Учителите създават ефективни практики за трансформиране на процеса на обучение чрез прилагане на компетентностен модел с помощта на Монтесори педагогиката в класната стая за ученици от 1. клас до 4. клас, дигитални технологии (модел на организация на учене и преподаване “Едно към едно (1:1)”) за ученици от 5. клас до 7. клас и проектно-базирано обучение по интегративен учебен предмет “Научна палитра” за ученици от 2. клас до 7. клас. Така ученикът е активен участник в обучението и се подготвя с уменията на 21 век. Талантите на учениците се подкрепят и развиват чрез занимания по интереси и извънкласни дейности, и се демонстрират на редица състезания, конкурси и представителни изяви в областта на математиката, технологиите, езиците, изкуствата и спорта.
През учебната 2023/2024 година ОУ "Екзарх Антим І", град Пловдив приема 3 паралелки в ПЪРВИ клас, от които една паралелка с преподаване по метода на Монтесори с 24 ученици. Избираемите учебни часове от разширена подготовка и за трите паралелки в ПЪРВИ клас са: Английски език, Компютърно моделиране, Изкуства, Наука.
Има осигурена подкрепа от училищен психолог, медицинско обслужване и охрана, гарантираща безопасността и здравето на учениците. 

 

 


Сменност на обучението на класовете след първи клас
Едносменно

Вид организация на обучението
Целодневна

Описание на вида целодневна организация

Училището осигурява целодневна организация на учебния ден. При целодневната организация на учебния ден задължителните учебни часове се провеждат в самостоятелен блок до обяд, а дейностите по самоподготовка, по организиран отдих и физическа активност и заниманията по интереси след обяд. времетраенето на дейностите е 35 минути.

Дейностите в групите за целодневна организация и при двата варианта се разпределят дневно както следва: самоподготовка – 2 учебни часа; организиран отдих и физическа активност – 2 учебни часа; занимания по интереси – 2 учебни часа и се комбинират.

 


Начин на организиране на обедното хранене на децата, посещаващи групите за целодневна организация

Обедното хранене на учениците, посещаващи групите за целодневна организация, се осъществява в училищния стол и/или чрез училищния павилион. Менюто е тристепенно и родителите имат възможност да направят избор за децата си. Храната се доставя от кухня - майка.      

 


Изучавани чужди езици
Английски

Училища, с чиито райони граничи районът на училището

Скица на района на училището


На 27 юни 2023 година беше проведено последното трето електронно класиране за прием на ученици в първи клас в общинските училища на град Пловдив за учебната 2023/2024 година.