Телефони за контакт: 032 / 634 011, 032 / 660 842
Начало / Училища / Основни училища / ОУ "Екзарх Антим I"
  • ОУ "Екзарх Антим I"
Адрес: Централен, УЛ.ЗАХАРИ СТОЯНОВ 86
Местоположение: Виж на картата
Директор: Катерина Благоева Василева
Телефон: 032/331 386, 032/333 040
Email: school@ekzarhantim1.com
Уеб сайт: http://www.ekzarhantim1.com/
ОУ "Екзарх Антим I"

Основно училище "Екзарх Антим І" град Пловдив е иновативно училище, което предоставя образователна услуга съзвучна с потребностите на градското общество и дигиталното поколение. То е едно от ключовите училища в Република България, което внедри облачни технологии за обучение и администриране на процеси Google Workspace for Education и реализира организационен модел на обучение, който е революционен и изключително новаторски: модела на организация на учене и преподаване “едно към едно (1:1)” в една паралелка в V клас,ь в VІ клас, а от учебната 2022/2023 и в VІІ клас (всеки ученик със собствено устройство). От учебната 2021/2022 г. училището ни вече е член на световното семейство на Гугър референтните училища.

Днес, в условията на динамична образователна среда, учителите създават ефективни практики за трансформиране на процеса на обучение чрез прилагане на компетентностен модел с помощта на дигитални технологии и Монтесори педагогиката в класната стая. Така ученикът е активен участник в обучението и се подготвя с уменията на 21 век.

Директната комуникация с родители, ученици и учители се осъществява и чрез електронен дневник Shkolo. Така всички са добре запознати и ангажирани с постиженията и проблемите на децата.

През учебната 2022/2023 година ОУ "Екзарх Антим І", град Пловдив организира обучение на ученици в една паралелка в ПЪРВИ клас с преподаване по метода на Монтесори с 24 ученици; утвърдените от МОН учебни комплекти се допълват със специфични за метода Монтесори материали, урокът е с три стъпки и е съчетан с материали, презентирани от учителя, както индивидуално, тата и групово; в класната стая се оформят образователни зони: Български език и литература, Математика, Наука - Родинознание, Изкуства - Музика, Изобразително изкуство, Технологии и предприемачество, Чужд език - Английски език и два къта: за почивка и за експерименти; и две паралелки ПЪРВИ клас с по 24 ученици: утвърдените от МОН учебни комплекти се допълват с работни листове, помагала и инструментите на облачната платформа Google Workspace for Education.

Продължава обучение на ученици от втори клас в две паралелки по метода на Монтесори, а от трети и четвърти клас в по една паралелка по метода на Монтесори.

Избираемите учебни часове от разширена подготовка и за трите паралелки в ПЪРВИ клас са: Английски език, Компютърно моделиране, Изкуства, Наука.

В занимания по интереси учениците имат възможност да избират между: Клуб "Арт 21", Клуб "Колорит", "Музикална работилничка" и Клуб "Вестоплет", "Занимателна математика".

Училището разполага с училищен стол с тристепенно меню на изхранване. 

Има осигуреня подкрепа от училищен психолог, медицинско обслужване и охрана, гарантираща безопасността и здравето на учениците.

 


Сменност на обучението на класовете след първи клас
Едносменно

Вид организация на обучението
Целодневна

Описание на вида целодневна организация
Училището осигурява целодневна организация на учебния ден. При целодневната организация на учебния ден задължителните учебни часове се провеждат:
1. В самостоятелен блок до обяд, а дейностите по самоподготовка, по организиран отдих и физическа активност и заниманията по интереси след обяд, при условие, че не всички ученици от паралелката са пожелали целодневна организация на учебния ден. 

2. В смесен блок преди обяд и след обяд на учебните часове и дейностите по самоподготовка, организиран отдих и физическа активности и занимания по интереси, при условие, че всички ученици от паралелката са пожелали целодневна организация на учебния ден.

Дейностите в групите за целодневна организация и при двата варианта се разпределят дневно както следва: самоподготовка – 2 учебни часа; организиран отдих и физическа активност – 2 учебни часа; занимания по интереси – 2 учебни часа и се комбинират.

Начин на организиране на обедното хранене на децата, посещаващи групите за целодневна организация

Обедното хранене на учениците, посещаващи групите за целодневна организация, се осъществява в училищния стол. Менюто е тристепенно и родителите имат възможност да направят избор за децата си. Храната се доставя от кухня - майка.      Изучавани чужди езици
Английски

Училища, с чиито райони граничи районът на училището

Скица на района на училището


286 деца взеха участие в днешното второ електронно класиране за прием на ученици в първи клас за 2022/2023 учебна година в общинските училища.