Телефони за контакт: 032 / 634 011, 032 / 623 952
Начало / Училища / Основни училища / ОУ "Екзарх Антим I"
  • ОУ "Екзарх Антим I"
Адрес: Централен, УЛ.ЗАХАРИ СТОЯНОВ 86
Местоположение: Виж на картата
Директор: Катерина Благоева Василева
Телефон: 032/331 386, 032/333 040
Email: school@ekzarhantim1.com
Уеб сайт: http://www.ekzarhantim1.com/
ОУ "Екзарх Антим I"

Основно училище "Екзарх Антим І" град Пловдив е иновативно училище, което предоставя образователна услуга съзвучна с потребностите на градското общество и дигиталното поколение. То е едно от ключовите училища в Република България, което внедри облачни технологии за обучение и администриране на процеси G Suite for Education и реализира организационен модел на обучение, който е революционен и изключително новаторски: модела на организация на учене и преподаване “едно към едно (1:1)” в една паралелка в IV клас (всеки ученик със собствено устройство).

Днес, в условията на динамична образователна среда, учителите създават ефективни практики за трансформиране на процеса на обучение чрез прилагане на компетентностен модел с помощта на дигитални технологии и Монтесори педагогиката в класната стая. Така ученикът е активен участник в обучението и се подготвя с уменията на 21 век.

Директната комуникация с родители, ученици и учители се осъществява и чрез електронен дневник Shkolo. Така всички са добре запознати и ангажирани с постиженията и проблемите на децата.

През учебната 2020/2021 година ОУ "Екзарх Антим І", град Пловдив продължава обучение на ученици от втори клас в една паралелка по метода на Монтесори и приема една паралелка с преподаване по метода на Монтесори с 22 ученици: утвърдените от МОН учебни комплекти, се допълват със специфични за метода Монтесори материали; урокът е с три стъпки и е съчетан с материали, презентирани от учителя, както индивидуално, така и групово; в класната стая се оформят образователни зони: Български език и литература, Математика, Наука - Околен свят, Изкуства - Музика, Изобразително изкуство, Технологии и предприемачество, Чужд език - Английски език; и два къта: за почивка и за експерименти; две паралелки с по 22 ученици: утвърдените от МОН учебни комплекти се допълват с работни листове, помагала и инструментите на облачната платформа G Suite for Education.

Избираемите учебни часове от разширена подготовка и за трите паралелки са: Английски език, Компютърно моделиране, Изкуства.

В занимания по интереси учениците имат възможност да избират между: Музикална работилница, Арт ателие "Палитра", клуб "Сръчни ръчички", "Млад предприемач" и Клуб на малките учени.
Училището разполага с училищен стол с тристепенно меню на изхранване. 

Има осигурено медицинско обслужване и охрана, гарантираща безопасността и здравето на учениците.

 


Сменност на обучението на класовете след първи клас
Едносменно

Вид организация на обучението
Целодневна

Описание на вида целодневна организация
Училището осигурява целодневна организация на учебния ден. При целодневната организация на учебния ден задължителните учебни часове се провеждат в самостоятелен блок до обяд, а дейностите по самоподготовка, по организиран отдих и физическа активност и заниманията по интереси след обяд. Дейностите в групите за целодневна организация се разпределят дневно както следва: самоподготовка – 2 учебни часа; организиран отдих и физическа активност – 2 учебни часа; занимания по интереси – 2 учебни часа и се комбинират.

Начин на организиране на обедното хранене на децата, посещаващи групите за целодневна организация

Обедното хранене на учениците, посещаващи групите за целодневна организация, се осъществява в училищния стол. Менюто е тристепенно и родителите имат възможност да направят избор за децата си. Храната се доставя от кухня - майка.      Изучавани чужди езици
Английски

Училища, с чиито райони граничи районът на училището

Скица на района на училището

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
Събирането, обработването и съхраняването на личните данни чрез електронната система за прием на ученици в първи клас на общинските училища на територията на град Пловдив е съобразено с нормативните документи в сферата на образованието и се използва само за класирането, записването и обучението на учениците в училище.

Политика на поверителност и защита на личните данни на Община Пловдив