Телефони за контакт: 032 / 635 357, 032 / 623 952
Начало / Училища / Основни училища / ОУ "Екзарх Антим I"
  • ОУ "Екзарх Антим I"
Адрес: Централен, УЛ.ЗАХАРИ СТОЯНОВ 86
Директор: Катерина Благоева Василева
Телефон: 032/643623, 0887069360
Email: antim_purvi@abv.bg
Уеб сайт: http://www.ekzarhantim1.com/
Основно училище "Екзарх Антим І" град Пловдив съчетава традициите и новаторството в своята дейност на образователна институция.
Училището разполага със съвременно обурдвана и обзаведена физическа среда - интернет достъп, интерактивни дъски и мултимедия във всяка класна стая, разнообразен образователен софтуер.
Учениците се обучават от преподаватели, прилагащи иновативни методи на преподаване и игрови подходи в практиката си, водещи до високо качество на образователния процес.
В паралелките в първи клас в разширената подготовка  се изучават Английски език, Математика, Компютърно моделиране, Приложно и изобразително изкуство. В допълнителната подготовка учениците имат възможност да избират между английски език, родолюбие и вокална група.
Предоставена е възможност за включване в разнообразни извънкласни дейности, които развиват потенциала и таланта на децата и провокират любовта им към ученето. 
В ОУ "Екзарх Антим І" гр. Пловдив има осигурено медицинско обслужване и охрана, гарантираща безопасността и здравето на учениците.

Сменност на обучението на класовете след първи клас
Едносменно

Вид организация на обучението
Целодневна

Описание на вида целодневна организация
Училището осигурява целодневна организация на учебния ден. При целодневната организация на учебния ден задължителните учебни часове се провеждат в самостоятелен блок до обяд, а дейностите по самоподготовка, по организиран отдих и физическа активност и заниманията по интереси след обяд. Дейностите в групите за целодневна организация се разпределят дневно както следва: самоподготовка – 2 учебни часа; организиран отдих и физическа активност – 2 учебни часа; занимания по интереси – 2 учебни часа и се комбинират.

Начин на организиране на обедното хранене на децата, посещаващи групите за целодневна организация

Обедното хранене на учениците, посещаващи групите за целодневна организация, се осъществява в училищния стол. Менюто е тристепенно и родителите имат възможност да направят избор за децата си. Храната се доставя от кухня - майка.      Изучавани чужди езици
Английски


Училища, с чиито райони граничи районът на училището

Скица на района на училището

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
Събирането, обработването и съхраняването на личните данни чрез електронната система за прием на ученици в първи клас на общинските училища на територията на град Пловдив е съобразено с нормативните документи в сферата на образованието и се използва само за класирането, записването и обучението на учениците в училище.

Политика на поверителност и защита на личните данни на Община Пловдив

(последно за учебната 2018/2019 година)
(второ класиране за 2018/2019 учебна година)
подаването на заявления онлайн стартира от 3-ти май