Телефони за контакт: 032 / 634 011, 032 / 660 842
  • ОУ "Е.Пелин"
Адрес: Западен, УЛ.ГЕН.КОЛЕВ 42
Местоположение: Виж на картата
Директор: Татяна Спасова Вангелова
Телефон: 032/643171
Email: [email protected]
Уеб сайт: http://elinpelinplovdiv.eu
ОУ "Е.Пелин"

В училище се използват съвременни методи и техники на преподаване. Оборудвано е изцяло със съвременни технологии – интернет, мултимедия, интерактивни дъски и образователен софтуер. Високото ниво на знания, умения и компетентности учителите се поддържат с участия в  педагогически форуми и конференции, където споделят постижения и усвояват опита на свои колеги от страната. Училището е член на Световния образователен формум и е едно от Иновативните училища в града. Основната цел на ОУ „Елин Пелин“ е възпитаване на младия човек като носител на иновативни идеи.

     ОУ ”Елин Пелин се развива уверено, съхранявайки традициите и прилагайки новите иновационни методи на обучение. Чрез модерно обучение и възпитание изгражда личности с активна гражданска позиция. Стимулира както индивидуалността,  така и екипните проекти. Осигурява интегрирането на децата със специфични образователни потребности. Основно училище „Елин Пелин” участва в европейски и национални програми и проекти за обогатяване на материалната база и развитие на способностите на учениците.

 Сменност на обучението на класовете след първи клас
Едносменно

Вид организация на обучението
Целодневна

Описание на вида целодневна организация
Училището организира целодневна организация на учебния ден за учениците от І клас при желание на родителите и съобразно възможностите на училището.
Целодневната организация на учебния ден е организирана за ученици в дневна форма на обучение при наличие на необходимите санитарно-хигиенни условия, и включва провеждането на учебни часове по училищния учебен план, дейности по самоподготовка, по организиран отдих и физическа активност и занимания по интереси. Групите за целодневна организация на учебния ден се формират при условията и реда, определени с ДОС за финансиране на институциите и съобразно броя на подадените заявления.

Начин на организиране на обедното хранене на децата, посещаващи групите за целодневна организация
Училището разполага с училищен стол. Менюто е съобразено със здравословното хранене на учениците и включва пълнозърнест хляб, млечни десерти и плодове. На учениците се осигурява безплатна закуска.
 
 


Изучавани чужди езици
Английски

Училища, с чиито райони граничи районът на училището

Скица на района на училището


На 27 юни 2023 година беше проведено последното трето електронно класиране за прием на ученици в първи клас в общинските училища на град Пловдив за учебната 2023/2024 година.