Телефони за контакт: 032 / 634 011, 032 / 660 842
Начало / Училища / Основни училища / ОУ "Стоян Михайловски"
  • ОУ "Стоян Михайловски"
Адрес: Южен, УЛ.КОНСТАНТИН ГЕРОВ 45
Местоположение: Виж на картата
Директор: Тинка Атанасова Балабанова
Телефон: 032/699286, 032/692437
Email: ou_st.mihaylovski@oustmihaylovski.com
Уеб сайт: http://oustmihaylovski.weebly.com/
ОУ "Стоян Михайловски"
Училището осигурява целодневната организация на учебния ден /ГЦОУД/ при желание на родителите за учениците от I-ви клас.до V - ти клас. Групите се формират съобразно броя на подадените заявления от родителите.
      Училището разполага с модерно оборудван медицински кабинет, ресурсен кабинет и физкултурен салон. Изградена е нова, модерна, мултифункционална спортна площадка. През 2020/2021 година предстои саниране на сградата.
В ОУ " Стоян Михайловски" работят високо квалифицирани преподаватели. Всяка една класна стая разполага с мултимедия и  интерент, което позволява интерактивни методи на обучение . Всички учители работят с облачни технлогии -  https://classroom.google.co, въведен е електронен дневник - https://app.shkolo.bg. Новост за училището e вдъхновяването на  учениците за работа по STEАM проекти. Разполагаме със следните продукти за обучение, комбинация между LEGO конструктор и програмируем робот: Lego WeDo 2.0-конструктор за роботика , "Bootley" - робот за програмиране и "Ollie sphero".  
Вече години наред работим по проекти, което ангажира вниманието на учениците в любими за тях занимания и учебни предмети.
1. Занимания по интереси - https://class.mon.bg
2. Проект " Подкрепа за успех " - https://podkrepazauspeh.mon.bg
3. Проект " Образование за утрешния ден" - https://oud.mon.bg./
Предоставя се възмжност на учениците по тяхно желание  да посещават - футбол, баскетбол, модерни танци, художествена гимнастика и английски език към https://www.linguamundi.org/.
Горди сме с редица награди от национални и международни конкурси. 
Информация за тях може да намерите на сайта на училището - https://oustmihaylovski.weebly.com/1055108610891090108010781077108510801103.html  


Сменност на обучението на класовете след първи клас
Едносменно

Вид организация на обучението
Целодневна

Описание на вида целодневна организация
За учениците от начален етап I-IV клас дейностите по самоподготовка, по организиран отдих и физическа активност и заниманията по интереси се разпределят , следобяд както следва:
самоподготовка -2 учебни часа;
организиран отдих и физическа активност-2 учебни часа;
занимания по интереси - 2 учебни часа;

Начин на организиране на обедното хранене на децата, посещаващи групите за целодневна организация
   
Осигурено е организирано столово хранене с богато и разнообразно меню , както и безплатна закуска, училищен плод и училищно мляко.


Изучавани чужди езици
Английски

Училища, с чиито райони граничи районът на училището

Скица на района на училището


Останалите все още незаписани след третото класиране за първи клас деца ще могат да бъдат приети на място в училищата, в които има останали свободни места.