Телефони за контакт: 032 / 634 011, 032 / 660 842
  • ОУ "З.Стоянов"
Адрес: Южен, УЛ.КОМАТЕВСКО ШОСЕ 137
Директор: Елена Атанасова Искилиева
Телефон: 032 696668
Email: [email protected]
Уеб сайт: http://www.daskalo.com/ouzahari/
ОУ "З.Стоянов"
https://goo.gl/maps/eYFPKKCpgTP2 
 

 Екипът на ОУ ,,Захари Стоянов" се отличава с отговорен професионализъм и непрекъснато кариерно развитие и усъвършенстване. Учителите поддържат високо ниво на компетентност с обучения,  семинари, квалификационни курсове, педагогически форуми. 
Компютърният кабинет е напълно обзаведен с нови компютри през 2017г. Подсигурени са мултимедии, компютри, таблети за  кабинетите по английски език, математика  биология и здравно образование, история и цивилизации, география и икономика  и класни стаи на начален етап.В училището е внедрена облачна платформа G Suite for Education отговаряща на изискванията на МОН. Създадени са виртуални класни стаи по всички учебни предмети. Училището има абонамент в сайта „Уча се“. 
Доказателство за качеството на образователния процес е ежегодната реализация на приема на всички завършващи  седмокласници.Високите постижения в ученически състезания и олимпиади по учебни предмети български език и литература, английски език, математика, физика и астрономия, биология и здравно образование, химия и опазане на околната среда, география и икономика, история и цивилизации. 
 От няколко години училището е член на Общността на Pearson Longman училищата в България. Нашите ученици се представят достойно на състезанията Longman Competition. 
Спортните отличия по футбол и лека атлетика се дължат на добрата професионална подготовка на преподавателя и подходящите условия за спорт- физкултурен салон и модерна спортна площадка по европейски стандарти. Учениците, имащи талант към изкуствата, се изявяват  в областта на изобразителното изкуство и музиката на общински и регионални състезания и конкурси.

ОУ ,,Захари Стоянов" участва в съвместни проекти на МОН и ЕС: проект ,,УСПЕХ“ – 2014/2015 , 2015/2016 учебни години; проект ,,Твоят час“ – 2016/2017, 2017/2018 учебни години и сформира 8 групи в занимания по интереси в различни тематични направления за учебната 2018/2019 г. и 5 групи за учебната 2019/2020 г.  През 2019/2020 г училището участва в проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ и по проект BG05M2ОP001-2.012-0001 "Образование на утрешния ден" по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент - Министерството на образованието и науката (МОН).

Училището реализира  проект на МОСВ и ПУДООС : НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ „ ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА” на тема:„ОБИЧАМ ПРИРОДАТА – И АЗ УЧАСТВАМ” за изнесени класни стаи на открито и зони за пикник и забавления през 2019 г.
ОУ ,,Захари Стоянов" е училище - член на Световния образователен форум (WEF). 

 

 


 

Сменност на обучението на класовете след първи клас
Едносменно

Вид организация на обучението
Целодневна

Описание на вида целодневна организация
В ОУ,,Захари Стоянов“  гр.Пловдив се осъществява целодневна организация на учебния ден от 1 – 5 клас
Задължителните учебни часове се провеждат самостоятелно до обяда часовете за самоподготовкадейности по интереси и организиран отдих и спорт в самостоятелен блок след обяд.

Начин на организиране на обедното хранене на децата, посещаващи групите за целодневна организация
ОУ,,Захари Стоянов“ – гр.Пловдив разполага с ученически стол. През учебната 2017/2018 година той е напълно обновен. В него се предлага здравословно обедно хранене за децата.
Училището участва в програми: ,,Училищен плод“, ,,Училищно мляко“, чрез които учениците получават здравословна храна:  качествени плодове, мляко и млечни продукти.
 

Изучавани чужди езици
Английски

Училища, с чиито райони граничи районът на училището

Скица на района на училището


На 27 юни 2023 година беше проведено последното трето електронно класиране за прием на ученици в първи клас в общинските училища на град Пловдив за учебната 2023/2024 година.