Телефони за контакт: 032 / 634 011, 032 / 660 842
 • ОУ "З.Стоянов"
Адрес: Южен, УЛ.КОМАТЕВСКО ШОСЕ 137
Директор: Елена Атанасова Искилиева
Телефон: 032 696668
Email: [email protected]
Уеб сайт: http://www.ou-stoyanov-plovdiv.com
ОУ "З.Стоянов"
https://goo.gl/maps/eYFPKKCpgTP2 
 

   Екипът от педагогически и непедагогически специалисти в ОУ ,,Захари Стоянов", гр. Пловдив, се отличава  с професионализъм. Важен фактор за гаранция на качествено образование е непрекъснатото повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти. Високото ниво на компетентност се поддържа непрекъснато чрез различни форми на вътрешноучилищна и извънинституционална квалификация. 

    Сградата на училището е заобиколена от просторен и много добре поддържан двор с тревни площи. Има обособени пространства за провеждане на учебни часове на открито. Материално-техническата база се обновява всяка година благодарение на доброто управление на делегирания бюджет и участието на училището в проекта ,,Равен достъп до качествено образование в условия на криза". По проекта са осигурени технически устройства за учениците и учителите за обучение в реална и електронна среда. Във всяка учебна стая има мултимедия и лаптоп, в две от класните стаи има по един интерактивен  мобилен дисплей. Учителите имат възможност да преподават с ресурсите на образователен презентационен софтуер. Една от паралелките от начален етап е включена в Модела ,,Едно към едно" - всеки ученик и учител ще разполагат с лично електронно устройство-хромбук. Участваме в процедурата ,,Училищна STEM среда" и предстои оборудване на STEM кабинети - 5 високоехнологични класни стаи, в които учениците да се обучават по природни науки и зелени технологии, а в един от коридорите е предвидено пространство за учене, отдих и игри - място за забавление и източник на вдъхновение.
   Качественото обучение е основа за високите постижения на учениците при завършване на начален и прогимназиален етап на основната степен на училищното образование. Наблюдава се трайна тенденция за повишаване на резултатите на учениците на НВО IV и НВО VII клас. Седмокласниците продължават в избраните от тях училища за средно образование. Учениците участват в олимпиади по български език и литература, математика, география и икономика, история и цивилизации, на които се представят достойно, а най-добрите продължават на областен кръг. И тази учебна година ученици от прогимназиален етап участваха в Националното съсезание Pearson Competition и има класирани ученици за националния кръг. Активно е включването на учениците в различни състезания и конкурси. Участието им е активно както в училищни, така и в общинските кампании. 
    В училището са създадени възможности за включване на учениците в извънкласни дейности - футбол, баскетбол, модерни танци и в различни занимания по интереси за извънкласна дейност по Наредбата за приобщаващо образование:

 • клуб ,,Светът на математиката" и клуб ,,Грамотни ли сме?" с ученици от VII клас;
 • клуб ,,Математическо читалище" с ученици от IV клас;
 • клуб ,,Забавен Английски" с ученици от I клас;
 • клуб ,,Танци на народите" с ученици от III клас;
 • вокална група ,,Камертон" с ученици от I и II клас и клуб ,,Млад спортист" с ученици от I и II клас.

През 2023/2024 учебна година училището ще работи по Проект ,,УСПЕХ ЗА ТЕБ", Дейност 4. Проектът се финансира по Програма ,,Образование 2021/2027", съфинансиран от Европейския съюз. Сформирани са 5 групи:

 • ​,,Български език и литература" за ученици от II клас;
 • ,,Забавна математика" за ученици от II клас; 
 • ,,Роден език" за ученици от III клас;
 • ,,Обичам българския език" за ученици от IV клас;
 • ,,Полезната математика" за ученици от VI клас.

   За учениците е необходимо да получат добри условия за здравословен начин на живот. Училищната база разполага със самостоятелен физкултурен салон, мултифункционална спортна площадка за волейбол и тенис, игрище за футбол и баскетбол, площадка с фитнес уреди. ОУ ,,Захари Стоянов" втора учебна година е включено в Проект ,,Заедно в изкуствата и в спорта". По този проект има два отбора по футбол и още една вокална група.
    Осигурена е площадка, която се използва за практически занимания с учениците по БДП. 
   В училището е внедрена облачна платформа G Suite for Education, отговаряща на изискванията на МОН. Създадени са виртуални класни стаи по всички учебни предмети. Училището има абонамент в сайта „Уча се“. 
    ОУ ,,Захари Стоянов" участва в Националните програми ,,Без свободен час" и ,,Оптимизиране на вътрешната структура на персонала".
  Участие в съвместни проекти на МОН и ЕС през предходни години:

 • Проект ,,УСПЕХ“ – 2014/2015 , 2015/2016 учебни години;
 • Проект ,,Твоят час“ – 2016/2017, 2017/2018 учебни години и сформира 8 групи в занимания по интереси в различни тематични направления за учебната 2018/2019 г. и 5 групи за учебната 2019/2020 г.   
 • Проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“  през 2019/2020; 
 • Проект BG05M2ОP001-2.012-0001 ,,Образование на утрешния ден" по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент - Министерството на образованието и науката (МОН).
 • Проект на МОСВ и ПУДООС : НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ „ ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА” на тема:„ОБИЧАМ ПРИРОДАТА – И АЗ УЧАСТВАМ” за изнесени класни стаи на открито и зони за пикник и забавления през 2019 г.
 • Проект BG05M20P001-3.018-0001 ,,Подкрепа за приобщаващо образование" през 2021-2023 г.
 • ОУ ,,Захари Стоянов" е училище - член на Световния образователен форум (WEF).  


Сменност на обучението на класовете след първи клас
Едносменно

Вид организация на обучението
Целодневна

Описание на вида целодневна организация
   ОУ,,Захари Стоянов“, гр.Пловдив, осигурява общообразователна и разширена подготовка. Предимство на училището е целодневната организация на учебния ден от I до IV клас
Задължителните учебни часове се провеждат самостоятелно до обяда часовете за самоподготовкадейности по интереси и организиран отдих и спорт - в самостоятелен блок след обяд.


Начин на организиране на обедното хранене на децата, посещаващи групите за целодневна организация
    ОУ,,Захари Стоянов“, гр.Пловдив, разполага с училищен стол, който през 2023 година е напълно обновен. В него се предлага здравословно обедно хранене за учениците.
Училището участва в програми:
 • ,,Училищен плод“
 • ,,Училищно мляко“, чрез които учениците получават здравословна храна - качествени плодове, мляко и млечни продукти.


Изучавани чужди езици
Английски

Училища, с чиито райони граничи районът на училището

Скица на района на училището


На 26 юни 2024 година беше проведено последното трето електронно класиране за прием на ученици в първи клас в общинските училища на град Пловдив за учебната 2024/2025 година.