Телефони за контакт: 032 / 634 011, 032 / 660 842
Начало / Училища / Основни училища / ОУ "Димитър Талев"
 • ОУ "Димитър Талев"
Адрес: Южен, УЛ.КУЗМАН ШАПКАРЕВ 1
Местоположение: Виж на картата
Директор: Ирина Маркова Чолакова
Телефон: 032/692388
Email: primary.school@ou-dtalev.info
Уеб сайт: http://www.ou-dtalev.info/
I. ВИЗИЯ И ЦЕННОСТИ
Качествено и достъпно образование. Развитие на личността. Квалифицирани и мотивирани учители. Модерна база. Ред и дисциплина. Партньорство и споделена отговорност с родителите.
II. ОБРАЗОВАТЕЛЕН И ВЪЗПИТАТЕЛЕН  ПРОЦЕС
Училището е иновативно.  "Училище в облака"

От общо шестте паралелки, една ще е стандартна, а в останалите пет учениците ще се обучават при смесен блок на организация на учебния ден.

До обяд учениците изучават учебните предмети: български език и литература, английски език и математика и непосредствено след учебния час се самоподготвят с домашните работи.
Следобед изучават останалите учебни предмети.
Повече на следния линкк:
http://www.ou-dtalev.info/talev/wp-content/uploads/2019/11/y2mate.com-_hxJr7d7cZJk_360p.mp
 Приоритети:
 • Индивидуален подход  според потребностите на всеки ученик.
 • Мотивация. Любопитство. Интерес.
 • Стимулиране на творческите заложби.
 • Подкрепа. Работа в екип.
 • Иновации и технологии.
 • Ученикът като активен участник в образователния процес.
 • Проектни дейности. Проектно-базиран подход.
 • Извънкласни инициативи.
 •  Намаляване на училищния стрес и повишаване ефективността и удоволствието от ученето.
 • Оптимизирана училищна натовареност.
 • Преподаване на смисъла на това да се знае.
 • Eфективна целодневна организация на учебния ден.
      
III. УЧИЛИЩНИ СИМВОЛИ
В институционалната политика за подкрепа на гражданското и интеркултурно  образование е заложено формиране на усещане за училищна принадлежност. Ето защо нашите ученици носят ЗАДЪЛЖИТЕЛНА училищна униформа с лого на училището.  Униформата се състои от две части: блузи тип „лакоста“ с къс и дълъг ръкав и суичър с качулка. Цветове: бяло, люляк, тъмно синьо. Денят петък е „цветен ден“ и учениците сами решават дали в този ден ще облекат униформа.

IV. ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ
Информация за класните ръководители може да видите на сайта на училището.
ВИЖТЕ ВИРТУАЛНА РАЗХОДКА НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ ЗА РОДИТЕЛИ НА БЪДЕЩИ ПЪРВОКЛАСНИЦИ И ПРЕЗЕНТИРАНЕТО НА КЛАСНИТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ НА САЙТА НИ В НОВИНИ НА ТАЗИ ВРЪЗК
А http://ou-dtalev.info/
Екипът на нашите учители се отличава с отговорен професионализъм и непрекъснато кариерно развитие и усъвършенстване. Адаптиране към съвременните технологии и интереси на учениците. Учителите имат компетентности не само за достъпно и мотивиращо преподаване, но и за навременна обратна връзка от резултатите на всеки ученик. Личността и потребностите на всяко дете са уважавани и почитани ценности от всеки един от тях. Провеждат индивидуални консултации и вземат мерки при необходимост, съобразявайки се с индивидуалните особености и стилове на учениците.
Сформиран екип за личностна подкрепа в дейностите по приобщаващо образование:
 • Педагогически съветник
 • Психолог
 • Логопед
 • Ресурсен учител
Доказателство за качеството на образователния процес е ежегодната реализация на приема на всички завършващи  седмокласници. Високите постижения в ученически състезания и олимпиади по учебни предмети български език и литература, английски език, математика, физика и астрономия, химия и опазане на околната среда, география и икономика . Спортните отличия по футбол и баскетбол,  творческите изяви в областта на музиката, изобразителното изкуство, литературата. Училището е член на Общността на Pearson Longman училищата в България. Всяка година нашите ученици се представят достойно на състезанията Longman Competition.

V. МАТЕРИАЛНА БАЗА
Самостоятелен корпус за първокласници. Класни стаи с кътове за отдих, екрани и хромбук. Коридор с масички за общуване и отдих на учениците и  за споделяне на изученото.
 • Физкултурен салон
 • Библиотека
 • Учебни кабинети по учебни предмети, интерактивни дъски
 • Модернизация на образователния процес – екрани, проектори, образователни продукти
 • Компютърни кабинети
 • Кабинет по готварство
 • Озеленен двор
 • Спортна площадка с обособени игрища по футбол, баскетбол, волейбол
 • РАЗГЛЕДАЙТЕ НА СЛЕДНИЯ ЛИНК:
https://drive.google.com/file/d/1l31k0tdhRzKvJNHpB3sDRCNrGogRMjCE/view?usp=sharing

VI. ЗДРАВОСЛОВНА И БЕЗОПАСНА СРЕДА
 • строг пропускателен режим
 • ефективно целодневно дежурство на учители
 • видеонаблюдение
 • физическа охрана
 • медицинско лице
 • контрол на състоянието на материално-техническата база
 • превенция на агресивното поведение, психолог и педагогически съветник
 • противодействие на училищния тормоз, психолог и педагогически съветник
 • дейности и инициативи за позитивна образователна среда
 • работа с родители – съвместни инициативи
VII. КОМУНИКАЦИЯ
 • електронен дневник
 • интернет страница http://ou-dtalev.info/
 • фейсбук страница
 • контактна форма в сайта за мнения, предложения и сигнали
 • служебни имейли на всеки учител
 • Google Suit Classroom  на всяка паралелка
 •  срещи с родителите
 • консултиране на родители всяка седмица
 • ръководство и директор
 • консултации с педагогически съветник
 • навременна комуникация
 • диалог и партньорство с родители
  VIII. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ И ЛОКАЦИЯ
 
Училището се намира в тих квартал в район Южен в непосредствена близост до парк.
Улиците, с които граничи,  са обезпечени откъм маркировка и пътни знаци. Движението е сравнително спокойно и ненатоварено. 
 
Повече информация вижте на следния линк:http://www.ou-dtalev.info/
 

Сменност на обучението на класовете след първи клас
Едносменно

Вид организация на обучението
Целодневна

Описание на вида целодневна организация
ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН
Училището организира целодневна организация на учебния ден за ученици от I до IV клас при заявено желание на родителите.Броят на групите и местата в тях се определят със заповед на директора до 1 септември.
След 1 септември ученици могат да допълват свободните места в сформираните групи за целодневна организация до максималния им брой, определен в заповедта на директора.

ДНЕВНО РАЗПИСАНИЕ НА ИНОВАТИВНИТЕ ПАРАЛЕЛКИ
Организиран отдих и спорт 12.20 – 12.55
Организиран отдих и спорт 12.55 – 13.30
Първи уч. час 13.40 – 14.15
Втори уч. час 14.25 – 15.00
Голямо междучасие 15.00 – 15.30
Занимание по интереси/ блок 15.30 – 16.40
ДНЕВНО РАЗПИСАНИЕ НА НЕИНОВАТИВНИТЕ ПАРАЛЕЛКИ
Организиран отдих и физ. активност 12.20 – 12.55
Организиран отдих и физ. Активност 12.55 – 13.30
Самоподготовка 13.40 – 14.15
Самоподготовка 14.25 – 15.00
Голямо междучасие 15.00– 15.30
Занимание по интереси 15.30 – 16.05
 Занимание по интереси 16.15 – 16.50


Начин на организиране на обедното хранене на децата, посещаващи групите за целодневна организация
Училището разполага със стол, в който на място се приготвят ястията - първо и основно. Родителите на учениците закупуват купони  за предстоящата седмица по предварително обявено обедно меню,публикувано в сайта на училището "Седмично меню". Качеството на предлаганата храна е под контрола на медицинското лице в училище. Обядът на учениците е организиран по график. Учителите от групите придружават учениците и съблюдават реда и протичането на храненето. 

Изучавани чужди езици
Английски

Училища, с чиито райони граничи районът на училището

Скица на района на училището


Останалите все още незаписани след третото класиране за първи клас деца ще могат да бъдат приети на място в училищата, в които има останали свободни места.