Телефони за контакт: 032 / 634 011, 032 / 660 842
Начало / Училища / Основни училища / ОУ "Димитър Талев"
 • ОУ "Димитър Талев"
Адрес: Южен, УЛ.КУЗМАН ШАПКАРЕВ 1
Местоположение: Виж на картата
Директор: Ирина Маркова Чолакова
Телефон: 032/692388
Email: [email protected]
Уеб сайт: http://www.ou-dtalev.info/
СНИМКА2024
I. ВИЗИЯ И ЦЕННОСТИ
Осигуряване на безопасна и здравословна образователна среда при ред, дисциплина, сигурност и справедливи взаимоотношения.
Кариерно развитие на педагогическите специалисти за издигане нивото на качество на обучение. 
Мотивираща и адекватна образователна среда и образователни ресурси. Много добра материална база. 
Училищни политики за стратегическо развитие за устойчивост и успех на училището.
II. ОБРАЗОВАТЕЛЕН И ВЪЗПИТАТЕЛЕН  ПРОЦЕС
Училището е иновативно. 
"Училище в облака"
Прилага се моделът 1:1 с устройства за всеки ученик.
Училището е член на Световния образователен форум България.
Иновации в организацията на учебния процес: До обяд учениците от първи и втори клас изучават учебните предмети: български език и литература, английски език и математика и непосредствено след учебния час се самоподготвят с домашните работи.
Следобед изучават останалите учебни предмети с дейности занимания по интереси и организиран отдих и физическа активност.
Наред с овладяване на четенето, писането и начална математическа грамотност, бъдещи първокласници ще формират социални и емоционални умения. Въвеждането на нов факултативен учебен час е пилотен проект на ОУ „Димитър Талев“ и ще присъства в раздел В на учебния план като допълнителна подготовка.
Повеме може да прочетет на посочения линк https://shorturl.at/eovEO
В училището се провеждат извънкласни занимания като курсове по английски език, занимания с различни видове спорт и танци.


Приоритети:
 • Индивидуален подход  според потребностите на всеки ученик.
 • Мотивация. Любопитство. Интерес.
 • Стимулиране на творческите заложби.
 • Подкрепа. Работа в екип.
 • Иновации и технологии.
 • Ученикът като активен участник в образователния процес.
 • Проектни дейности. Проектно-базиран подход.
 • Извънкласни инициативи.
 •  Намаляване на училищния стрес и повишаване ефективността и удоволствието от ученето.
 • Оптимизирана училищна натовареност.
 • Преподаване на смисъла на това да се знае.
 • Eфективна целодневна организация на учебния ден.
      
III. УЧИЛИЩНИ СИМВОЛИ
В институционалната политика за подкрепа на гражданското и интеркултурно  образование е заложено формиране на усещане за училищна принадлежност. Ето защо нашите ученици носят ЗАДЪЛЖИТЕЛНА училищна униформа с лого на училището.  Униформата се състои от две части: блузи тип „лакоста“ с къс и дълъг ръкав и суичър с качулка. Цветове: бяло, люляк, тъмно синьо. Денят петък е „цветен ден“ и учениците сами решават дали в този ден ще облекат униформа. Повече може да научите на следния линк: http://www.ou-dtalev.info/talev/?http://www.ou-dtalev.info/talev/?page_id=136

IV. ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ

Екипът на нашите учители се отличава с отговорен професионализъм и непрекъснато кариерно развитие и усъвършенстване. Адаптиране към съвременните технологии и интереси на учениците. Учителите имат компетентности не само за достъпно и мотивиращо преподаване, но и за навременна обратна връзка от резултатите на всеки ученик. Личността и потребностите на всяко дете са уважавани и почитани ценности от всеки един от тях. Провеждат индивидуални консултации и вземат мерки при необходимост, съобразявайки се с индивидуалните особености и стилове на учениците.
Сформиран екип за личностна подкрепа в дейностите по приобщаващо образование:
 • Педагогически съветник
 • Психолог
 • Логопед
 • Ресурсен учител
Доказателство за качеството на образователния процес е ежегодната реализация на приема на всички завършващи  седмокласници. Високите постижения в ученически състезания и олимпиади по учебни предмети български език и литература, английски език, математика, физика и астрономия, химия и опазане на околната среда, география и икономика . Спортните отличия по футбол и баскетбол,  творческите изяви в областта на музиката, изобразителното изкуство, литературата. Училището е член на Общността на Pearson Longman училищата в България. Всяка година нашите ученици се представят достойно на състезанията Longman Competition.

V. МАТЕРИАЛНА БАЗА
Самостоятелен корпус за първокласници. Класни стаи с кътове за отдих, екрани и хромбук. Коридор с масички за общуване и отдих на учениците и  за споделяне на изученото.
 • Физкултурен салон
 • Библиотека
 • Учебни кабинети по учебни предмети, интерактивни дъски
 • Модернизация на образователния процес – екрани, проектори, образователни продукти
 • Компютърни кабинети
 • Кабинет по готварство
 • Озеленен двор
 • Спортна площадка с обособени игрища по футбол, баскетбол, волейбол
 • РАЗГЛЕДАЙТЕ НА СЛЕДНИЯ ЛИНК:
https://drive.google.com/file/d/1l31k0tdhRzKvJNHpB3sDRCNrGogRMjCE/view?usp=sharing

VI. ЗДРАВОСЛОВНА И БЕЗОПАСНА СРЕДА
 • строг пропускателен режим
 • ефективно целодневно дежурство на учители
 • видеонаблюдение
 • физическа охрана
 • медицинско лице
 • контрол на състоянието на материално-техническата база
 • превенция на агресивното поведение, психолог и педагогически съветник
 • противодействие на училищния тормоз, психолог и педагогически съветник
 • дейности и инициативи за позитивна образователна среда
 • работа с родители – съвместни инициативи
VII. КОМУНИКАЦИЯ
 • електронен дневник
 • НЕИСПУО
 • "Дигитална раница"
 • интернет страница http://ou-dtalev.info/
 • фейсбук страница
 • контактна форма в сайта за мнения, предложения и сигнали
 • служебни имейли на всеки учител
 • Google Suit Classroom  на всяка паралелка
 •  срещи с родителите
 • консултиране на родители всяка седмица
 • ръководство и директор
 • консултации с педагогически съветник
 • навременна комуникация
 • диалог и партньорство с родители
  VIII. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ И ЛОКАЦИЯ
 
Училището се намира в тих квартал в район Южен в непосредствена близост до парк.
Улиците, с които граничи,  са обезпечени откъм маркировка и пътни знаци. Движението е сравнително спокойно и ненатоварено. 
 
Повече информация вижте на следния линк:http://www.ou-dtalev.info/
 

Сменност на обучението на класовете след първи клас
Едносменно

Вид организация на обучението
Целодневна

Описание на вида целодневна организация
ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН

Целодневна организация на учебния ден се предоставя на учениците от 1. до 4. клас.
Съгласно иновативен проект, за четири от паралелките  обучението се провежда в смесен блок от дейности за ЦОУД (самоподготовки, занимания по интереси и организиран отдих и физическа активност)  и учебни часове по училищен план. Това означава, че целодневната организация на учебния ден е задължителна за ученици в тези четири иновативни паралелки.
Учениците се обучават преди обяд от класния си ръководител, който преподава учебните предмети български език и литература, математика, родинознание и води самоподготовките по български език и летаратура и математика.
Можете да видите седмично разписание на иновативна паралелка на посочения линк http://www.ou-dtalev.info/talev/?page_id=306
Можете да видите дневно разписание на иновативна паралелка на посочения линк 
В две от паралелките учениците ще се обучават със самостоятелен блок на дейностите от ЦОУД и часове по училищен учебен план. Това означава, че учениците посещават дейности от ЦОУД при заявено желание на родителя.
Можете да видите дневно разписание на посочения линк: http://www.ou-dtalev.info/talev/?page_id=9987
Ще бъдем гъвкави и ще реагираме при повишен интерес от страна на родителите за иновативни паралелки. 

 

Начин на организиране на обедното хранене на децата, посещаващи групите за целодневна организация
Училището разполага със стол, в който на място се приготвят ястията - първо и основно.
Внедрена е електронна платформа "Здравословно училище" за електронно закупуване на купони за  предстоящата седмица по предварително обявено обедно меню, публикувано в сайта на училището "Седмично меню" http://www.ou-dtalev.info/talev/?page_id=2174 Качеството на предлаганата храна е под контрола на медицинското лице в училище. Обядът на учениците е организиран по график. Учителите от групите придружават учениците и съблюдават реда и протичането на храненето. 
 

Изучавани чужди езици
Английски

Училища, с чиито райони граничи районът на училището

Скица на района на училището


На 26 юни 2024 година беше проведено последното трето електронно класиране за прием на ученици в първи клас в общинските училища на град Пловдив за учебната 2024/2025 година.