Телефони за контакт: 032 / 634 011, 032 / 660 842
Начало / Училища / Средни училища / СУ "Д.Матевски"
 • СУ "Д.Матевски"
Адрес: Тракия, УЛ.СЪЕДИНЕНИЕ 26
Местоположение: Виж на картата
Директор: Мариана Димитрова Златанска
Телефон: 032/682289
Email: [email protected]
Уеб сайт: www.sudm.eu
Общ брой свободни места: 120
Средно училище “Димитър Матевски” - Пловдив 
За родители, деца сме отворили врата!
Добре дошли!
СУ

      Средно училище ‘’Димитър Матевски ‘’ - Пловдив е създадено през 1982 година.
      Училището е изцяло обновено чрез Европейски проект през 2010 г. Извършен е цялостен ремонт и пълно саниране. Базово училище към ПУ “Паисий Хилендарски”.
        В учебното заведение  се обучават ученици от  I до XII клас.
      Училището притежава отлична материална база:
 • 28 класни стаи;
 • 9 кабинета по предмети, от които 3 компютърни;
 • обновена библиотека;
 • актова зала;
 • хореографска зала;
 • плувен басейн;
 • 2 физкултурни салона;
 • спортно стрелбище;
 • 2 открити спортни площадки;
 • функциониращ ученически стол. 
Училището е оборудвано изцяло със съвременни технологии – интернет, мултимедия, интерактивни дъски, образователен софтуер, онлайн образователна платформа Google Workspace.
 
        Нашите предимства:
 • съвременна и уютна училищна база;
 • висококвалифицирани учители, използващи иновативни методи на преподаване;
 • използване на електронни учебници;
 • дългогодишни традиции в танцовото и музикалното  изкуство;
 • спокойна учебна среда;
 • висок стандарт на обучение и възпитание;
 • работа по европейски проекти
 • индивидуален подход към всяко дете;
 • специално оборудвани класни стаи, съобразени с възрастовите особености на децата;
 • логопедичен кабинет;
 • ресурсен кабинет;
 • педагогически съветник;
 • психолог;
 • медицинско обслужване;
 • охрана и денонощно видеонаблюдение. 
Богато разнообразие от извънкласни форми на работа, в които се дава поле за изява на разностранните интереси и дарби на децата:народни танци, модерни танци, вокална група, спорт (футбол, волейбол, баскетбол).
 

Сменност на обучението на класовете след първи клас
Едносменно

Вид организация на обучението
Целодневна

Описание на вида целодневна организация
 Училището организира целодневната организация на учебния ден за всички ученици от I до VII клас.  
 Целодневното обучение за учениците от начален етап  се провежда в смесен блок преди обяд и след обяд на учебните часове от училищния учебен план и по самоподготовка, по организиран отдих и физическа активност и по занимания по интереси.  
Смесеният блок може да включва последователно редуване в дневното разписание на един или два задължителни и/или избираеми учебни часове по даден учебен предмет с един или два часа по самоподготовка по същия учебен предмет и/или за занимания по интереси.
Заниманията по интереси са в тематично направление, свързано с учебното съдържание по учебния предмет.
Учебните часове и дейностите по самоподготовка, по организиран отдих и физическа активност и заниманията по интереси са с продължителност както следва:
- за учениците от   I и II клас  -35 минути;
- за учениците от III - IV клас - 40 минути;
 - за учениците от  V- VII клас - 40 минути.
За учениците от  I до IV клас дейностите по самоподготовка, по организиран отдих и физическа активност и заниманията по интереси се разпределят дневно, както следва:
 • самоподготовка- 2 учебни часа;
 • организиран отдих и физическа активност - 2 учебни часа;
 • занимания по интереси - 2 учебни часа;
За учениците от V до VII клас дейностите по самоподготовка,по организиран отдих и физическа активност и заниманията по интереси се разпределят за деня съобразно седмичното разписание, като общият им брой е не по-малко  от 6 учебни часа.


Начин на организиране на обедното хранене на децата, посещаващи групите за целодневна организация
Средно училище “Димитър Матевски” -  Пловдив 
Правилното хранене е ключът към доброто здраве. Училището разполага с действащ училищен стол, в който се предлага готвено обедно хранене за учениците по техен избор. Столът има разработено разнообразно меню, отговарящо на съвременните изисквания за здравословно хранене на подрастващите. Храненето се извършва под контрола на учителите ГЦОУД. 
Децата и родителите им могат да избират предварително храната за деня, чрез  закупуване на купони по електронен път така и на място. 
 Родителите имат възможност да се запознаят с менюто на място в стола или във фейсбук /тук/.
 Учениците от І до ІV клас получават по една безплатна  подкрепителна закуска на ден. Училището участва по Схема "Училищен плод" и   "Училищно мляко" на Фонд Земеделие


Изучавани чужди езици
Английски

Училища, с чиито райони граничи районът на училището

Скица на района на училището


Родителите на децата, родени през 2017 година, които подлежат на задължителен прием в първи клас за учебната 2024/2025 година, вече могат да подават своите заявления за прием онлайн на адрес priem.plovdiv.bg