Телефони за контакт: 032 / 634 011, 032 / 660 842
 • СУ "Ч.Храбър"
Адрес: Тракия, УЛ.СЪЕДИНЕНИЕ 9
Местоположение: Виж на картата
Директор: Елена Георгиева Кисьова
Телефон: 032/682849, 0884677889
Email: office@cherhrab.com
Уеб сайт: http://www.cherhrab.com/
СУ "Ч.Храбър"
СУ "Ч.Храбър"СУ ”Черноризец Храбър”  е иновативно училище - модерно училище с богат опит и традиции. Училището предлага отлични условия за обучение на възпитаниците си и  отлична материална база:
 • преподаватели с отличен опит;
 • съвременно оборудвани класни стаи -  интерактивни дъски, мултимедии, лаптопи , образователен софтуер, интернет достъп;
 • библиотека;
 • 2 физкултурни салона;
 • 2 открити спортни площадки;
 • просторен стол с топла храна;
 • съвременно видеонаблюдение във всяка стая и охрана;
 • компютърни зали;
 • СТЕМ център.
Училището предоставя  възможности  за включване в разнообразни извънкласни занимания и  дейности по интереси:
 • футбол;
 • модерни танци;
 • мажоретки;
 • клубове по интереси;
 • изучаване на чужди езици.
      В СУ "Черноризец Храбър" - гр. Пловдив има осигурено медицинско обслужване и охрана, гарантираща безопасността и здравето на учениците.
      В училището е съдадена система, включваща дедонощно видеонаблюдение - цветни охранителни камери, които напълно покриват коридорите, двора и класните стаи.
    

      В СУ "Черноризец Храбър" изучаването на чужди езици започва от втори клас. Изучаваният чужд език за учениците от начален етап е английски език. За учениците от  прогимназиален и гимназиален етап на образование е усигурено допълнително  изучаване на чужди езици -испански, руски, немски, португалски език   по желание на ученика и родителите, под формата на извънкласни дейности, при възможност. За учениците от пети клас изучаването на испански и руски език се осъществяна като разширена подготовка.
 

Сменност на обучението на класовете след първи клас
Едносменно

Вид организация на обучението
Целодневна

Описание на вида целодневна организация
ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН
    Училището организира целодневната организация на учебния ден за всички ученици от I до IV клас.  Групите за целодневна организация на учебния ден се формират при желание на родителите и съобразно възможностите на училището.
Учебните часове от седмичното разписание се провеждат в самостоятелен блок до обяд, а дейностите по самоподготовка, по организиран отдих и физическа активност и заниманията по интереси се провеждат съответно след обяд.
     Учебните часове и дейностите по самоподготовка, по организиран отдих и физическа активност и заниманията по интереси са с продължителност както следва:
- за учениците от   I и II клас  -35 минути;
- за учениците от III - IV клас - 40 минути.
Продължителността на учебния ден е до 17,30 часа.

Начин на организиране на обедното хранене на децата, посещаващи групите за целодневна организация
В СУ Черноризец Храбър", гр.  Пловдив работи ученически стол с топла храна. Менюто е тристепенно, здравословно и разнообразно. Родителите закупуват купони като сами избират  от менюто за децата си. Осигурена е възможност за електронно записване и закупуване на купони за храненето. Обедното хранене на учениците от I до  IV клас се осъществява по определен график, не по-малко от 20 минути, според часовете от седмичното разписание. Графикът за обедно хранене е съобразен с противоепидемичните мерки.
 

Изучавани чужди езици
Английски, Испански, Руски

Училища, с чиито райони граничи районът на училището

Скица на района на училището


286 деца взеха участие в днешното второ електронно класиране за прием на ученици в първи клас за 2022/2023 учебна година в общинските училища.