Телефони за контакт: 032 / 634 011, 032 / 660 842
 • СУ "Ч.Храбър"
Адрес: Тракия, УЛ.СЪЕДИНЕНИЕ 9
Местоположение: Виж на картата
Директор: Елена Георгиева Кисьова
Телефон: 032/682849, 0884677889
Email: [email protected]
Уеб сайт: http://www.cherhrab.com/
Общ брой свободни места: 166
СУ "Ч.Храбър"
СУ СУ ”Черноризец Храбър”  е иновативно училище - модерно училище с богат опит и традиции. Училището предлага отлични условия за обучение на възпитаниците си и  отлична материална база:
 • преподаватели с отличен опит;
 • съвременно оборудвани класни стаи -  интерактивни дъски, мултимедии, лаптопи , образователен софтуер, интернет достъп;
 • библиотека;
 • 2 физкултурни салона;
 • 2 открити спортни площадки;
 • просторен стол с топла храна;
 • съвременно видеонаблюдение във всяка стая и охрана;
 • компютърни зали;
 • СТЕМ център.
 • АРТ център
 • Солна стая
Училището предоставя  възможности  за включване в разнообразни извънкласни занимания и  дейности по интереси:
 • футбол;
 • модерни танци;
 • Народни танци;
 • мажоретки;
 • клубове по интереси;
 • изучаване на чужди езици.
      В СУ "Черноризец Храбър" - гр. Пловдив има осигурено медицинско обслужване и охрана, гарантираща безопасността и здравето на учениците.
      В училището е съдадена система, включваща дедонощно видеонаблюдение - цветни охранителни камери, които напълно покриват коридорите, двора и класните стаи.
    

      В СУ "Черноризец Храбър" изучаването на чужди езици започва от втори клас. Изучаваният чужд език за учениците от начален етап е английски език. За учениците от  прогимназиален и гимназиален етап на образование е усигурено допълнително  изучаване на чужди езици -испански, руски, немски, португалски език   по желание на ученика и родителите, под формата на извънкласни дейности, при възможност. За учениците от пети клас изучаването на испански и руски език се осъществяна като разширена подготовка.


Сменност на обучението на класовете след първи клас
Едносменно

Вид организация на обучението
Целодневна

Описание на вида целодневна организация
http://y6cTqcJLVQIЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН
    Училището организира целодневната организация на учебния ден за всички ученици от I до IV клас.  Групите за целодневна организация на учебния ден се формират при желание на родителите и съобразно възможностите на училището.
Учебните часове от седмичното разписание се провеждат в самостоятелен блок до обяд, а дейностите по самоподготовка, по организиран отдих и физическа активност и заниманията по интереси се провеждат съответно след обяд.
     Учебните часове и дейностите по самоподготовка, по организиран отдих и физическа активност и заниманията по интереси са с продължителност както следва:
- за учениците от   I и II клас  -35 минути;
- за учениците от III - IV клас - 40 минути.
Продължителността на учебния ден е до 17,30 часа.
 

Начин на организиране на обедното хранене на децата, посещаващи групите за целодневна организация
В СУ Черноризец Храбър", гр.  Пловдив работи ученически стол с топла храна. Менюто е тристепенно, здравословно и разнообразно. Родителите закупуват купони като сами избират  от менюто за децата си. Осигурена е възможност за електронно записване и закупуване на купони за храненето. Обедното хранене на учениците от I до  IV клас се осъществява по определен график, не по-малко от 20 минути, според часовете от седмичното разписание. 
 

Изучавани чужди езици
Английски, Испански, Руски

Училища, с чиито райони граничи районът на училището

Скица на района на училището


Родителите на децата, родени през 2017 година, които подлежат на задължителен прием в първи клас за учебната 2024/2025 година, вече могат да подават своите заявления за прием онлайн на адрес priem.plovdiv.bg