Телефони за контакт: 032 / 634 011, 032 / 660 842
  • СУ "Н.Геров"
Адрес: Източен, УЛ.КЕМЕРА 27
Местоположение: Виж на картата
Директор: Диана Димитрова Гавазова
Телефон: 032/632016, 0898737838
Email: sou_naidengerov@abv.bg
Уеб сайт: http://naidengerov-pd.org/
СУ "Н.Геров"
      СУ "Найден Геров" се помещава в две сгради като сградата на начален етап се намира на ул. "Възход"№26, където се обучават децата от подготвителните групи към училището и учениците от 1-4 клас.
      На разположение на малките ученици са: зала за дейности по интереси; компютърен кабинет; богата библиотека, фондът на която се обновява периодично; ресурсен кабинет за работа с деца със специални потребности; обновена спортна площадка.
     Изграден е Образователен център за работа с деца в двора на училището, с партньорството на швейцарското правителство.
       Учениците ще имат възможност да участват в различни извънкласни и извънучилищни форми.
      Вашите деца ще бъдат поверени на добре подготвени педагози, които използват иновативни форми на обучение.

        Заповядайте при нас!!!
 


Сменност на обучението на класовете след първи клас
Едносменно

Вид организация на обучението
Целодневна

Описание на вида целодневна организация
       Целодневната организация на учебния ден се организира за ученици в дневна форма на обучение и включва провеждане на учебни часове по училищния учебен план, дейности по самоподготовка, организиран отдих и физическа активност и занимания по интереси.
       Учебните часове от седмичното разписание се провеждат в самостоятелен блок до обед, а останалите дейности в сборни групи следобед.


Начин на организиране на обедното хранене на децата, посещаващи групите за целодневна организация
          Няма организирано обедно хранене.

Изучавани чужди езици
Английски

Училища, с чиито райони граничи районът на училището

Скица на района на училището


На 28 юни 2022 година беше проведено последното трето електронно класиране за прием на ученици в първи клас в общинските училища на град Пловдив за учебната 2022/2023 година.