Телефони за контакт: 032 / 634 011, 032 / 660 842
  • СУ "С.Боливар"
Адрес: Източен, УЛ.ПРЕСПА 1
Местоположение: Виж на картата
Директор: Аделина Петрова Бамбалова
Телефон: 032/682462
Email: info@sousimonbolivar.com
Уеб сайт: www.sousimonbolivar.com
Общ брой свободни места: 10
Училището разполага с много добра материално - техническа база; компютърни кабинети,специализирани кабинети по природни науки ,  физкултурeн салон, библиотека,медицински кабинет,логопедичен кабинет.
Всички класни стаи са оборудвани с компютърни конфигурации, мултимедии и екрани, с достъп до интернет.
Учебното заведение осигурява целодневно медицинско обслужване и охрана на учениците.
В училището работят високо квалифицирани кадри.
Училището работи по европейски и национални проекти и програми и предлага  разнообразни извънкласни дейности в областта на спорта, изкуствата и науката, с цел развитие индивидуалните заложби и потребности на учениците.
Възпитаниците ежегодно участват и печелят призови места по спортовете от Ученически игри, олимпиади и национални състезания и многократно са достигали до участие в национално ниво.
Училището осъществява едносменен режим на обучение за всички класове, с начало 8:00 часа.
За децата , посещаващи групи за целодневно обучение, е осигурено време за обяд и отдих.
Следват часове по:   2 часа самоподготовка, 2 часа занимания по интереси.
Групите за целодневно обучение I - IV клас приключват заниманията си в 17:00 часа.
 

Сменност на обучението на класовете след първи клас
Едносменно

Вид организация на обучението
Целодневна

Описание на вида целодневна организация
Целодневната организация на учебния ден се организира съгласно чл.17 (1) и чл.18 (1) на наредба № 10 от 1 септември 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, като учебните занятия по задължителните учебни часове се провеждат до обяд, а дейностите по самоподготовка, занимания по интереси и организиран отдих и физическа активност след обяд.

Начин на организиране на обедното хранене на децата, посещаващи групите за целодневна организация
Осигурено столово хранене с топъл обяд с тристепенно меню.
Менюто е изготвено предварително и всеки желаещ ученик може да закупи купони за обяд.
След приключване на учебните часове, учениците се хранят организирано, придружени от учителя, поемащ занималнята.

Изучавани чужди езици
Английски

Училища, с чиито райони граничи районът на училището

Скица на района на училището


286 деца взеха участие в днешното второ електронно класиране за прием на ученици в първи клас за 2022/2023 учебна година в общинските училища.