Телефони за контакт: 032 / 634 011, 032 / 660 842
  • СУ "С.Боливар"
Адрес: Източен, УЛ.ПРЕСПА 1
Местоположение: Виж на картата
Директор: Анна Иванова Йорданова
Телефон: 032/682462
Email: [email protected]
Уеб сайт: www.sousimonbolivar.com
Училището разполага с много добра материално - техническа база; компютърни кабинети,специализирани кабинети по природни науки, два физкултурни салона, библиотека, медицински кабинет, логопедичен и ресурсен кабинет.
Всички класни стаи са оборудвани с компютърни конфигурации, интерактивни дисплеи, с достъп до интернет.
Учебното заведение осигурява целодневно медицинско обслужване, охрана на учениците и видеонаблюдение.
В училището работят високо квалифицирани педагогически кадри, ресурсен учител, логопед и психолог.
Училището работи по европейски и национални проекти и програми и предлага  разнообразни извънкласни дейности в областта на спорта, изкуствата и науката, с цел развитие индивидуалните заложби и потребности на учениците.
Възпитаниците ежегодно участват и печелят призови места по спортовете от ученически игри, олимпиади и национални състезания и многократно са достигали до участие в национално ниво.
Училището осъществява едносменен режим на обучение за всички класове, с начало 8:00 часа.
За децата, посещаващи групи за целодневно обучение, е осигурено време за обяд и отдих.
Следват часове по: самоподготовка и занимания по интереси.
Групите за целодневно обучение I - IV клас приключват заниманията си в 17:00 часа.
В училището се предлага целодневно обучение и за ученици от V клас, като занятията приключват в 17.30 часа.
 

Сменност на обучението на класовете след първи клас
Едносменно

Вид организация на обучението
Целодневна

Описание на вида целодневна организация
Целодневната организация на учебния ден се организира съгласно чл.17 (1) и чл.18 (1) на наредба № 10 от 1 септември 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, като учебните занятия по задължителните учебни часове се провеждат до обяд, а дейностите по самоподготовка, занимания по интереси и организиран отдих и физическа активност след обяд.

Начин на организиране на обедното хранене на децата, посещаващи групите за целодневна организация
Осигурено столово хранене с топъл обяд с тристепенно меню.
Менюто е изготвено предварително и всеки желаещ ученик може да закупи купони за обяд.
След приключване на учебните часове, учениците се хранят организирано, придружени от учителя, поемащ  целодневната организация на деня.

Изучавани чужди езици
Английски, Немски

Училища, с чиито райони граничи районът на училището

Скица на района на училището


На 26 юни 2024 година беше проведено последното трето електронно класиране за прием на ученици в първи клас в общинските училища на град Пловдив за учебната 2024/2025 година.