Телефони за контакт: 032 / 634 011, 032 / 660 842
Начало / Училища / Основни училища / ОУ "Д.Дебелянов"
  • ОУ "Д.Дебелянов"
Адрес: Източен, УЛ.ЛАНДОС 34
Местоположение: Виж на картата
Директор: Цветанка Илиева Крекманска
Телефон: 032/682331
Email: [email protected]
Уеб сайт: http://oudebelyanov.com/
В ОУ „Димчо Дебелянов“ се обучават деца в подготвителни групи и ученици от I до VII клас. Освен общообразователна подготовка, училището предлага:
  • целодневна организация на учебния ден за учениците от първи до пети клас;
  • изучаване на английски и немски език;
  • разширено изучаване на български език и литература и математика;
  • допълнителна подготовка по учебни предмети, според желанието на учениците;
  • занимания по интереси и др.
Училището разполага със съвременна база, включваща 32 класни стаи, 4 специализирани кабинета, 3 компютърни кабинета и 4 стаи за обучение и игри на деца в подготвителни групи. Освен тях в училището има ресурсен кабинет, библиотека, кинозала, медицински кабинет, спортна зала за децата в подготвителните групи, голям физкултурен салон, открити спортни площадки и училищен стол.
Материалната база на училището е обновена и в много добро състояние. Училището е с централно парно отопление, с изградена система за безжичен достъп, 24-часово видеонаблюдение и охрана.
Обучението на децата в подготвителните групи и на учениците от първи до седми клас е преди обяд.

Сменност на обучението на класовете след първи клас
Едносменно

Вид организация на обучението
Целодневна

Описание на вида целодневна организация
Училището осигурява целодневна организация на учебния ден /ЦДО/ за учениците от I до V клас при желание на родителите. Тя включва провеждането на учебни часове по училищния учебен план, дейности по самоподготовка, по организиран отдих и физическа активност и занимания по интереси. При целодневната организация на учебния ден учебните часове от седмичното разписание се провеждат в самостоятелен блок до обяд, а дейностите по самоподготовка, по организиран отдих и физическа активност и заниманията по интереси се провеждат съответно след обяд.
Групите за ЦДО в първи клас са сборни и се формират при условията и реда, определени с ДОС за финансиране на институциите и съобразно броя на подадените заявления от родителите до 1 септември.
ЦДО в първи клас включва:
  • от 4 до 5 учебни часа дневно от седмичното разписание, които се провеждат в самостоятелен блок до обяд.
  • 2 часа дневно самоподготовка, 2 часа дневно организиран отдих и физическа активност и 2 часа дневно занимания по интереси, които се провеждат след обяд.
Заниманията по интереси се организират в зависимост от желанието на учениците, техните възрастови особености и възможностите на училището.
Учебният ден започва в 8,00 ч. и приключва  17,10 ч. Продължителността на учебните часове за всички видове подготовка е 35 минути. Те се редуват с почивки /междучасия/ от 10 до 25 минути. Преди обяд и след обяд има по една почивка от 25 мин.

Начин на организиране на обедното хранене на децата, посещаващи групите за целодневна организация
Обедното хранене се осъществява в часовете за организиран отдих и физическа активност, които се планират след учебните часове за деня. 
ОУ „Димчо Дебелянов“ е в договорни отношения с доставчици за предоставяне на закуски, плод и мляко. Качеството на предлаганата храна се контролира периодично от специализираните органи. 
 

Изучавани чужди езици
Английски, Немски

Училища, с чиито райони граничи районът на училището

Скица на района на училището


На 26 юни 2024 година беше проведено последното трето електронно класиране за прием на ученици в първи клас в общинските училища на град Пловдив за учебната 2024/2025 година.