Телефони за контакт: 032 / 634 011, 032 / 660 842
Начало / Училища / Основни училища / ОУ "Д.Дебелянов"
  • ОУ "Д.Дебелянов"
Адрес: Източен, УЛ.ЛАНДОС 34
Местоположение: Виж на картата
Директор: Цветанка Илиева Крекманска
Телефон: 032/682331
Email: [email protected]
Уеб сайт: http://oudebelyanov.com/
В ОУ „Димчо Дебелянов“ се обучават деца в подготвителни групи и ученици от I до VII клас. Освен общообразователна подготовка, училището предлага:
  • целодневна организация на учебния ден за учениците от първи до шести клас;
  • изучаване на английски, немски и руски език;
  • разширено изучаване на български език и литература и математика;
  • допълнителна подготовка по учебни предмети, според желанието на учениците;
  • извънкласни дейности по проект „Подкрепа за успех“ и др.
Училището разполага със съвременна база, включваща 32 класни стаи, 4 специализирани кабинета, 3 компютърни кабинета и 4 стаи за обучение и игри на деца в подготвителни групи. Освен тях в училището има ресурсен кабинет, библиотека, кинозала, медицински кабинет, спортна зала за децата в подготвителните групи, голям физкултурен салон, открити спортни площадки и училищен стол.
Материалната база на училището е обновена и в много добро състояние. Училището е с централно парно отопление, с изградена система за безжичен достъп, 24-часово видеонаблюдение и охрана.
Обучението на децата в подготвителните групи и на учениците в първи клас е само преди обяд, а обучението на учениците от втори до седми клас е организирано на две смени, които се сменят през месец.

Сменност на обучението на класовете след първи клас
Двусменно

Вид организация на обучението
Целодневна

Описание на вида целодневна организация
Училището осигурява целодневна организация на учебния ден /ЦДО/ за учениците от I до IV клас при желание на родителите. Тя включва провеждането на учебни часове по училищния учебен план, дейности по самоподготовка, по организиран отдих и физическа активност и занимания по интереси. При целодневната организация на учебния ден учебните часове от седмичното разписание се провеждат в самостоятелен блок до обяд, а дейностите по самоподготовка, по организиран отдих и физическа активност и заниманията по интереси се провеждат съответно след обяд.
Групите за ЦДО в първи клас са сборни и се формират при условията и реда, определени с ДОС за финансиране на институциите и съобразно броя на подадените заявления от родителите до 1 септември.
ЦДО в първи клас включва:
  • от 4 до 5 учебни часа дневно от седмичното разписание, които се провеждат в самостоятелен блок до обяд.
  • 2 часа дневно самоподготовка, 2 часа дневно организиран отдих и физическа активност и 2 часа дневно занимания по интереси, които се провеждат след обяд.
Заниманията по интереси се организират в зависимост от желанието на учениците, техните възрастови особености и възможностите на училището.
Учебният ден започва в 8,00 ч. и приключва не по-късно от 17,00 ч. Продължителността на учебните часове за всички видове подготовка е 35 минути. Те се редуват с почивки /междучасия/ от 10 до 25 минути. Преди обяд и след обяд има по една почивка от 25 мин.

Начин на организиране на обедното хранене на децата, посещаващи групите за целодневна организация
Обедното хранене се осъществява в часовете за организиран отдих и физическа активност, които се планират след учебните часове за деня. 
ОУ „Димчо Дебелянов“ разполага с училищен стол, който предлага закуски, напитки и обедно хранене. Училищният стол е отдаден под наем на специализирана фирма, която предоставя топъл обяд за учениците, заявили предварително вида на обяда, съгласно предварително изготвено седмично меню. Качеството на предлаганата храна се контролира периодично от специализираните органи. 
 

Изучавани чужди езици
Английски, Немски

Училища, с чиито райони граничи районът на училището

Скица на района на училището


На 27 юни 2023 година беше проведено последното трето електронно класиране за прием на ученици в първи клас в общинските училища на град Пловдив за учебната 2023/2024 година.