Телефони за контакт: 032 / 634 011, 032 / 660 842
Начало / Училища / Основни училища / ОУ "Яне Сандански"
  • ОУ "Яне Сандански"
Адрес: Южен, УЛ.КИЧЕВО 2
Местоположение: Виж на картата
Директор: Антония Николаева Цокова
Телефон: 032/33 23 09
Email: [email protected]
Уеб сайт: http://sandanskiplovdiv.bg/
ОУ "Яне Сандански"
Училище със собствен облик и нов тип училищна култура, основаваща се на съучастие, респект, доверие, споделена отговорност.
 Училище, в което висококвалифицирани и мотивирани учители подкрепят развитието и изявата на всеки ученик, съобразно индивидуалните му потребности и възможности.
 Училище реализиращо активно обучение и учене от иновативни учители в партньорство с членове на семействата и външни експерти, използвайки възможностите на съвременните технологии.
 В училище се внедрява устойчиво и пълноценно съвременна система за администрация, електронно общуване и обучение - ЗG-suite за образованието. Това осигурява добра организация на комуникацията между училищните общности, съвременни методи и инструменти на преподаване. Така осъществяваме модерно обучение с високо качество, отговарящо на потребностите на младите хора и обществото, ориентирано към бъдещето.
 Физическата среда позволява прилагане на интерактивно обучение и насърчава творчеството, дейностния подход, иновативното обучение. Осигурява комфорт на ученици, учители, родители. Класните стаи са оборудвани с мобилни мебели, позволяващи гъвкава среда за групова работа, мултимедия, компютър, таблети, четири интерактивни дъски, високоскоростен Wi-Fi.
Ползваме дидактически материали от Интернет, електронни учебници, образователни портали и платформи. Създадохме Креативна класна стая.
Учениците работят и се обучават със свое темпо, предоставят се нови, по-големи възможности за активно учене според собствените интереси, развиват се личностните и социалните умения. Използването на разнообразни и динамични ресурси осигурява по-голяма спонтанност и гъвкавост, носи удовлетворение на всички участници в образователния процес.
Комуникацията с родителите се осъществява по нов начин –  училище за родители, тренинги,  проекти, целенасочено и системно използване на технологиите (интерактивен сайт на училището, виртуални консултации с родители чрез skype, e-mail и социални мрежи).
Създадена е политика за развитие на извънкласни форми и програми.
С Решение № 391 от 17 юли 2017 година на Министерски съвет  ОУ "Яне Сандански" e обявено за иновативно и е включено в списъка на иновативните училища под № 84. С решение № 479 от 2019 г. на МС е одобрено продължение на иновацията за срок от 4 години под надслов "Дизайн за промяна". От  2023 година с решение № 469 от 07 юли на МС училището отново е включено за следващите 4 години в списъка на иновативните училища. Проектът е озаглавен "Съвместно преподаваме, успешно учим" и предвижда в седем паралелки в начален етап и три паралелки прогимназиален етап нова система - двама или повече учители съвместно да преподават в едно и също време и при едни и същи условия - една обща класна стая или в електронна среда.
Учениците са поставени в ситуация на активно обучение и учене. Планира се експедиционно учене и реализиране на интердисциплинарни учебни проекти. В прогимназиален етап се въвежда проектно обучение, разумно използване на технологиите за обучение и учене, за 4 паралелки е въведен моделът 1:1 (един ученик - едно устройство).
 


Сменност на обучението на класовете след първи клас
Двусменно

Вид организация на обучението
Целодневна

Описание на вида целодневна организация
Задължителните учебни часове в първи клас се провеждат в самостоятелен блок преди обяд. След обяд учениците са организирани в групи за целодневна организация на учебния ден, в които са включени организиран отдих, занимания по интереси и самоподготовка.

Начин на организиране на обедното хранене на децата, посещаващи групите за целодневна организация
Столово хранене - кетъринг.

Изучавани чужди езици
Английски

Училища, с чиито райони граничи районът на училището

Скица на района на училището


На 26 юни 2024 година беше проведено последното трето електронно класиране за прием на ученици в първи клас в общинските училища на град Пловдив за учебната 2024/2025 година.