Телефони за контакт: 032 / 634 011, 032 / 660 842
Начало / Училища / Основни училища / ОУ "Яне Сандански"
  • ОУ "Яне Сандански"
Адрес: Южен, УЛ.КИЧЕВО 2
Местоположение: Виж на картата
Директор: Антония Николаева Цокова
Телефон: 032/33 23 09
Email: [email protected]
Уеб сайт: http://sandanskiplovdiv.bg/
ОУ "Яне Сандански"
Училище със собствен облик и нов тип училищна култура, основаваща се на съучастие, респект, доверие, споделена отговорност.
 
Училище, в което висококвалифицирани и мотивирани учители подкрепят развитието и изявата на всеки ученик, съобразно индивидуалните му потребности и възможности.
 
Училище реализиращо активно обучение и учене от иновативни учители в партньорство с членове на семействата и външни експерти, използвайки възможностите на съвременните технологии.
 
В училище се внедрява устойчиво и пълноценно съвременна система за администрация, електронно общуване и обучение - ЗG-suite за образованието. Това осигурява добра организация на комуникацията между училищните общности, съвременни методи и инструменти на преподаване. Така осъществяваме модерно обучение с високо качество, отговарящо на потребностите на младите хора и обществото, ориентирано към бъдещето.
 
Физическата среда позволява прилагане на интерактивно обучение и насърчава творчеството, дейностния подход, иновативното обучение. Осигурява комфорт на ученици, учители, родители. Класните стаи са оборудвани с мобилни мебели, позволяващи гъвкава среда за групова работа, мултимедия, компютър, таблети, четири интерактивни дъски, високоскоростен Wi-Fi.
Ползваме дидактически материали от Интернет , електронни учебници, образователни портали и платформи. Създадохме Креативна класна стая.
 
Учениците работят и се обучават със свое темпо, предоставят се нови, по-големи възможности за активно учене според собствените интереси, развиват се личностните и социалните умения. Използването на разнообразни и динамични ресурси осигурява по-голяма спонтанност и гъвкавост, носи удовлетворение на всички участници в образователния процес.
 
Комуникацията с родителите се осъществява по нов начин –  училище за родители, тренинги,  проекти, целенасочено и системно използване на технологиите (интерактивен сайт на училището, виртуални консултации с родители чрез skype, e-mail и социални мрежи).
Създадена е политика за развитие на извънкласни форми и програми.
С Решение № 391 от 17 юли 2017 година на Министерски съвет  ОУ "Яне Сандански" e обявено за иновативно и е включено в списъка на иновативните училища под № 84. С решение № 479 от 2019 г. на МС е одобрено продължение на иновацията за срок от 4 години. Проектът е озаглавен "Дизайн за промяна" и предвижда във всички паралелки в начален етап да бъде въведен модел „Преподаване с цел осмисляне“. Акцент се поставя върху осмисляне на идеите и процесите въз основа на изследователски подход. За целта учителите, обединени в професионална учебна общност, разработват и прилагат интердисциплинарна учебна програма и модел на оценяване.
Учениците ще бъдат поставени в ситуация на активно обучение и учене. Планира се експедиционно учене и реализиране на интердисциплинарни учебни проекти. В прогимназиален етап се въвежда проектно обучение, разумно използване на технологиите за обучение и учене, поетапно въвеждане на модела 1:1 за учене.
След успешно приключил одит през септември 2017 г.  ОУ „Яне Сандански“ получи официално сертификат по международен стандарт ISO 39001:2012 Системи за управление на безопасността на движението по пътищата и стана първото в страната с международна оценка за въведената система за управление на обучението по безопасност на движението по пътищата.


Сменност на обучението на класовете след първи клас
Двусменно

Вид организация на обучението
Целодневна

Описание на вида целодневна организация
Задължителните учебни часове в първи клас се провеждат в самостоятелен блок преди обяд. След обяд учениците са организирани в групи за целодневна организация, в които са включени организиран отдих, занимания по интереси и самоподготовка.

Начин на организиране на обедното хранене на децата, посещаващи групите за целодневна организация
Столово хранене - кетъринг.

Изучавани чужди езици
Английски

Училища, с чиито райони граничи районът на училището

Скица на района на училището


На 27 юни 2023 година беше проведено последното трето електронно класиране за прием на ученици в първи клас в общинските училища на град Пловдив за учебната 2023/2024 година.