Телефони за контакт: 032 / 634 011, 032 / 660 842
Начало / Училища / Основни училища / ОУ "Д.Хаджидеков"
  • ОУ "Д.Хаджидеков"
Адрес: Централен, УЛ.БОГОМИЛ 32
Местоположение: Виж на картата
Директор: Грозденка Тодорова Николова
Телефон: 032/633863
Email: [email protected]
Уеб сайт: http://www.oudh.org/
ОУ "Д.Хаджидеков"

ОУ „Душо Хаджидеков” е едно от най-старите учебни заведения в гр. Пловдив.
За принос в развитието на образователното дело ОУ "Душо Хаджидеков" е удостоявано два пъти с почетния знак на град Пловдив, съответно през 1999 година и през 2004 година. Носител е на орден "Кирил и Методий" I степен, присъден с Указ № 1005 / 19.05.1978 г. на Държавен съвет.
Училището  е разположено в две сгради на два адреса – централна сграда на ул“Богомил“№ 32 и втора сграда на ул.“Антон Папазов“ №18. В централна сграда обучението е двусменно, а във втората сграда на една смяна.
В училището има 40 паралки, в които се обучават 996 ученици от  76 педагогически специалисти с висока квалификация. Наличието на добра материална база и съвременна техника поставят училището сред предпочитаните в града. ОУ"Душо Хаджидеков" предлага целодневно обучение в I -IV  клас .Учебните часове от седмичното разписание се провеждат сутрин, а дейностите по самоподготовка, организиран отдих и физическа активност и занимания по интереси се провеждат след обяд.
Храненето на учениците (сутрeшна закуска и обяд) се осъществява в училищния стол от фирма „Сибота“ ЕООД съгл. договор. В основната сграда на училището се намира кухня – майка, където се приготвя храната.  Менюто се разработва съвместно с медицинското лице  при спазване на  Наредба № 37/21.07.2009 г. за здравословно хранене на учениците. Одобрява се от директора . Най – малко веднъж месечно фирма „Сибота” ЕООД провежда ден на здравословното хранене.
Днес ОУ „Душо Хаджидеков” заслужено се ползва с авторитет, отстоява своето място и престиж, завоювани през 152 годишната му история. Качественото ниво на подготовка на учениците се измерва с успешната им реализация след завършване на седми клас.
 Сменност на обучението на класовете след първи клас
Двусменно

Вид организация на обучението
Целодневна

Описание на вида целодневна организация
Целодневна организация на учебния ден се организира за I -IV клас.Учебните часове в ЦДО включват 2 часа отдих и физическа активност, 2 часа самодготовка и 2 часа занимания по интереси. Осигурено е обедно хранене на учениците.
 

Начин на организиране на обедното хранене на децата, посещаващи групите за целодневна организация
Храненето на учениците (сутрeшна закуска и обяд) се осъществява в училищния стол от фирма „Сибота“ ЕООД съгл. договор. В основната сграда на училището се намира кухня – майка, където се приготвя храната.  Менюто се разработва съвместно с медицинското лице  при спазване на  Наредба № 37/21.07.2009 г. за здравословно хранене на учениците. Одобрява се от директора . Най – малко веднъж месечно фирма „Сибота” ЕООД провежда ден на здравословното хранене.


Изучавани чужди езици
Английски

Училища, с чиито райони граничи районът на училището

Скица на района на училището


На 27 юни 2023 година беше проведено последното трето електронно класиране за прием на ученици в първи клас в общинските училища на град Пловдив за учебната 2023/2024 година.