Телефони за контакт: 032 / 634 011, 032 / 660 842
Начало / Училища / Основни училища / ОУ "Д.Хаджидеков"
  • ОУ "Д.Хаджидеков"
Адрес: Централен, УЛ.БОГОМИЛ 32
Местоположение: Виж на картата
Директор: Грозденка Тодорова Николова
Телефон: 032/633863
Email: ouhadjidekov@oudh.org
Уеб сайт: http://www.oudh.org/
ОУ "Д.Хаджидеков"

ОУ „Душо Хаджидеков” е едно от най-старите заведения в гр. Пловдив.

Учениците получават отлична подготовка от 73 педагогически специалисти. Училището разполага с 19 класни стаи, кабинет по технологии и предприемачество и информационни технологии.

За принос в развитието на образователното дело ОУ "Душо Хаджидеков" е удостоявано два пъти с почетния знак на град Пловдив, съответно през 1999 година и през 2004 година. Носител е на орден "Кирил и Методий" I степен, присъден с Указ № 1005 / 19.05.1978 г. на Държавен съвет. В училището се обучават 889 ученици, организирани в 38 паралелки. Наличието на добра материална база и съвременна техника поставят училището сред предпочитаните в града. ОУ"Душо Хаджидеков" предлага целодневно обучение в I , II и III  клас .За I и II клас учебните часове от седмичното разписание се провеждат сутрин, а дейностите по самоподготовка, организиран отдих и физическа активност и занимания по интереси се провеждат след обяд. За  желаещите ученици се осигурява топъл обяд.

Ежегодно се организират екскурзии, зелени училища, летни лагери.  Училището разполага с 24 преносими компютъра и толкова мултимедийни проектори, което позволява на учителите да презентират уроците си. Днес ОУ „Душо Хаджидеков” заслужено се ползва с авторитет, отстоява своето място и престиж, завоювани през 150-годишната му история. Качественото ниво на подготовка на учениците се измерва с успешната им реализация след завършване на седми клас.
 Сменност на обучението на класовете след първи клас
Двусменно

Вид организация на обучението
Целодневна

Описание на вида целодневна организация
Целодневна организация на учебния ден се организира за I и II и III клас.Часовете започват в 13.30 ч и включват 2 часа отдих и физическа активност, 2 часа самодготовка и 2 часа занимания по интереси.
 

Начин на организиране на обедното хранене на децата, посещаващи групите за целодневна организация
Храненето на учениците (сутрeшна закуска и обяд) се осъществява в училищния стол от фирма „Сибота“ ЕООД съгл. договор. В основната сграда на училището се намира кухня – майка, където се приготвя храната.  Менюто се разработва съвместно с медицинското лице  при спазване на  Наредба № 37/21.07.2009 г. за здравословно хранене на учениците. Одобрява се от директора . Най – малко веднъж месечно фирма „Сибота” ЕООД провежда ден на здравословното хранене.


Изучавани чужди езици
Английски

Училища, с чиито райони граничи районът на училището

Скица на района на училището