Телефони за контакт: 032 / 634 011, 032 / 660 842
Начало / Училища / Средни училища / СУ "Св. П. Хилендарски"
 • СУ "Св. П. Хилендарски"
Адрес: Централен, УЛ.РОДОПИ 48
Местоположение: Виж на картата
Директор: Ирена Младенова Душкова
Телефон: 032/624431, 032/628362
Email: [email protected]
Уеб сайт: http://paisii.info/
          Визия на училището
Иновативно училище СУ „Св. Паисий Хилендарски“ е носител на отличителен знак на ДАЗД „Аз гарантирам щастливо детство“ и координатор на Национална инициатива, подкрепена от МОН за отбелязване на годишнини от гибелта на Васил Левски. То е с  модерна, конкурентноспособна и привлекателна образователна среда, гарантиращо качествено образование и предоставящо възможност за реализация на учениците чрез профилирана и професионална подготовка в трите етапа на средна степен на образование в иновативни паралелки:
 • I – IV клас – Дизайн мислене;
 • V – VII клас – „Роботика и виртуален дизайн с китайски език“; „Испански език“; „Космически науки“ - нов учебен предмет; „Визуални изкуства“; „Тенис на корт“
 • VIII – XII клас – „Програмиране на изкуствен интелект“, „Графичен дизайн“, „Природни науки“.
Училището участва в Национални програми на МОН:
 • НП „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“,  модул 1 „Съвременна среда за качествено обучение по хуманитарни науки, изкуства и спорт“
 • НП „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“, модул „Културни институции“,
 • НП „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“
 • НП „Информационни и комуникационни технологии“
 • НП „Без свободен час“
 • НП  „Подкрепа за личностно развитие на децата и учениците“, Модул „Училище без агресия за сигурна училищна среда,
 • НП „Профилактика и рехабилитация на педагогическите специалисти,“
 • НП „Заедно в изкуствата и в спорта“, Модул1 Изкуства – 2,
 • НП „Заедно в изкуствата и в спорта“, Модул 2 Спорт – 1,
 • НП „Ученически олимпиади и състезания“,
 • НП „Обучение за ИТ умения и кариера“
Общински програми и проекти: „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, „Модели за поведение и инструменти за социално психологическа подкрепа на ученици и педагогически специалисти в условията на кризи“, „Образование за утрешния ден“ и проект ЕРАЗЪМ + СТИКОРДИ мерки на Балканите (с фокус върху дислексията)

 Мисия
     
Формиране на интелектуално развити, критично мислещи, търсещи и творчески личности, притежаващи практически умения за успешна реализация в съвременния динамичен свят.

Професионален педагогически екип
   Добрата координация между учителите се осъществява чрез Екипи за ключови компетентности и споделяне на добри педагогически практики чрез методите на Дизайн мислене, проектно-базирано-обучение и Ко-преподаване. Високото си ниво на подготовка поддържат чрез придобиване на ПКС, квалификации в иновативни направления, обменят свои добри педагогически практики с колеги в регионални и национални конференции и провеждат базови педагогически практики със студенти от ПУ „Паисий Хилендарски“.


Образователно-възпитателна дейност
         Процесът на обучение е насочен към придобиване на ключови компетентности, провокиране на самостоятелно мислене и развитие на способностите на учениците чрез използване на иновативни образователни технологии. Възпитаниците на СУ „Св. Паисий Хилендарски“ участват активно в олимпиади, състезания, турнири и конкурси. Всяка година броя на спечелените призови места се увеличава. Успехите са както на общинско, така и на областо, национално и международно. 

Занимания по интереси:
 • направление „Спорт“ – тенис на корт, мажоретен състав, футбол,
 • направление „Изкуства“ – театър, арт – ателие, български фолклор, детски хор „Пеещи ноти“,
 • направление „Наука“ – ментална математика, „Многознайко“,
 • направление „Технологии“ – Млад техник,
 • направление „Дигитална креативност“ – Роботика, Млад програмист, Илюстрация и дизайн,
 • направление „Природни науки“ – Биологията - забавна и интересна.
Здравословна и модерна среда с грижа за ученика:
 • видеонаблюдение
 • охрана
 • стоматологичен и медицински кабинет,
 • помещение за столово хранене
 • 40 класни стаи, модерно и технологично оборудвани
 • 6 компютърни кабинета
 • 1 физкултурен салон
 • 4 спортни площадки и игрища  по футбол, баскетбол и волейбол
 • кабинет по готварство
 • STEАM лаборатория по природни науки
 • кабинет на педагогически съветник, психолог и ресурсен учител
 • библиотечен кът и къщичка за книги
 • просторен озеленен двор
 • музей на образованието.
Връзка с родителите
            Информираността на родителите се постига чрез: образователната платформа “Дигитална Раница”, родителски срещи, електронен дневник, интернет страница – paisii.info, фейсбук страница на училището, пряка комуникация чрез служебни имейли на учители и ученици, консултиране на родители и административни услуги по електронен път. Партньорството между ръководство, учители и родители е приоритет за училището. Осъществява се чрез участия в съвместни инициативи: иновационни лагери, ден на таланта, участия в открити уроци, проекти и тържества на класовете.
 


Сменност на обучението на класовете след първи клас
Едносменно

Вид организация на обучението
Целодневна

Описание на вида целодневна организация
Обучението на учениците от I до IV клас се осъществява в 10 групи за целодневна организация на учебния ден, като задължителните учебни часове се провеждат в самостоятелен блок до обяд, а дейностите по самоподготовка, занимания по интереси и организиран отдих и физическа активност се провеждат след обяд в блокове по двойки часове. Продължителността на един учебен час е 35 минути (за I и II клас) и 40 минути (за III и IV клас). В сутрешните учебни часове се изучават учебни предмети от раздел А, Б и В  на училищния учебен план. След всеки учебен час се осигурява почивка на учениците. Продължителността на целодневната организация на учебния ден е от 8:00 часа до 16:30  (за I и II клас) и от 7:30 часа до 17:30 часа  (за III и IV клас). Създадена е организация за взимане на децата и в по-късни от тези часове.

Начин на организиране на обедното хранене на децата, посещаващи групите за целодневна организация
      Учениците от начален етап ползват училищния стол, в който се предлага обедно меню чрез кетъринг във варианти по избор. Родителите имат възможност за електронно закупуване на купони. Помещението е с модерно оборудвано и отговаря на всички хигиенни изисквания. Обедното хранене се извършва по график, под ръководството на учителите на групите.
            През голямото междучасие за децата има осигурена безплатна закуска – подкрепителна или плод по програма „Училищен плод“ и млечни продукти по програма „Училищно мляко“. Училището разполага и с два  павилиона за храна и напитки.  


Изучавани чужди езици
Английски

Училища, с чиито райони граничи районът на училището

Скица на района на училището


На 26 юни 2024 година беше проведено последното трето електронно класиране за прием на ученици в първи клас в общинските училища на град Пловдив за учебната 2024/2025 година.