Телефони за контакт: 032 / 634 011, 032 / 660 842
Начало / Училища / Средни училища / СУ "Св. П. Хилендарски"
 • СУ "Св. П. Хилендарски"
Адрес: Централен, УЛ.РОДОПИ 48
Местоположение: Виж на картата
Директор: Ирена Младенова Душкова
Телефон: 032/624431, 032/628362
Email: [email protected]
Уеб сайт: http://paisii.info/
           Визия на училището
            Иновативно средно училище „Св. Паисий Хилендарски“ – Пловдив осъществява обучение на ученици от I  до XII кл. В училището се реализира качествено образование на учениците и чрез прилагане на иновации в трите етапа на средна степен на образование:
 • I – IV клас – прилагане на нов метод на работа „Дизайн мислене“;
 • V – VII клас – обучение по нов учебен предмет „Роботика и виртуален дизайн“;
 • VIII – X клас – обучение по Модела 1:1, като на всеки ученик е осигурен хромбук.
В профилираните и професионалните паралелки се предоставя обучение по профил Природни науки и професиите „Програмист на Изкуствен интелект“ и „Графичен дизайнер“.
Училището е носител на отличителен знак на ДАЗД „Аз гарантирам щастливо детство“ и е инициатор на ежегодна „Национална инициатива за отбелязване на годишнина от гибелта на  Васил Левски“. Учениците са включени в работа по Национални програми на МОН и програма „Еразъм +“.
 Мисия
     
Изграждане на подготвени, търсещи и творчески личности чрез формиране на компетентности, които да  им гарантират успешна реализация в съвременния динамичен свят.

Професионален педагогически екип
   Приоритет в училището е непрекъснатата квалификация на педагогическите специалисти. Екипът е иновативен, подготвен и опитен. Добрата координация между учителите се осъществява чрез екипи за ключови компетентности и споделяне на добри педагогически практики чрез методите на дизайн мислене, проектно-базирано-обучение, ко-преподаване и др. Високото си ниво на подготовка учителите поддържат чрез придобиване на ПКС, квалификации в иновативни направления, обмен на добри педагогически практики с колеги в регионални и национални конференции и провеждане на базови педагогически практики със студенти от ПУ „Паисий Хилендарски“.

Образователно-възпитателна дейност
         Процесът на обучение е насочен към придобиване на ключови компетентности, провокиране на самостоятелно мислене и развитие на способностите на учениците чрез използване на иновативни образователни технологии. Възпитаниците на СУ „Св. Паисий Хилендарски“ участват активно в олимпиади, конкурси, печелят призови места в общински, областни и национални състезания. Училищните отбори по волейбол всяка година постигат призови места на Ученическите игри.

Занимания по интереси:
 • направление „Спорт“ - шахмат, волейбол, планинарство, мажоретен състав
 • направление „Изкуства и култура“ - клуб „Приказка“, Вълшебните букви, Арт школа, Уча английски и се забавлявам
 • направление „Математика“ – Математически предизвикателства, Математическа палитра, Математиката – лесна и интересна
 • направление „Технологии“ – Млад техник
 • направление „Дигитална креативност“ – Роботика, Млад програмист, Илюстрация и дизайн
 • направление „Природни науки“ – Биологията - забавна и интересна.
Здравословна и модерна среда с грижа за ученика:
 • видеонаблюдение
 • охрана
 • стоматологичен и медицински кабинет,
 • помещение за столово хранене
 • 36 класни стаи, модерно и технологично оборудвани
 • шест компютърни кабинета
 • два физкултурни салона
 • спортни площадки и игрища  по футбол, баскетбол и волейбол
 • кабинет по готварство
 • STEM лаборатория по природни науки
 • кабинет на педагогически съветник, психолог и ресурсен учител
 • книжарница
 • библиотечен кът и къщичка за книги
 • просторен озеленен двор
 • музей на образованието.
Връзка с родителите
            Информираността на родителите се постига чрез: образователната платформа “Дигитална Раница”, родителски срещи, електронен дневник, интернет страница – paisii.info, фейсбук страница на училището, пряка комуникация чрез служебни имейли на учители и ученици, консултиране на родители и административни услуги по електронен път. Партньорството между ръководство, учители и родители е приоритет за училището. Осъществява се чрез участия в съвместни инициативи: иновационни лагери, ден на таланта, участия в открити уроци, проекти и тържества на паралелките.
 


Сменност на обучението на класовете след първи клас
Едносменно

Вид организация на обучението
Целодневна

Описание на вида целодневна организация
Обучението на учениците от I до IV клас се осъществява в 10 групи за целодневна организация на учебния ден, като задължителните учебни часове се провеждат в самостоятелен блок до обяд, а дейностите по самоподготовка, занимания по интереси и организиран отдих и физическа активност се провеждат след обяд в блокове по двойки часове. Продължителността на един учебен час е 35 минути. В сутрешните учебни часове се изучават учебни предмети от раздел А, Б и В  на училищния учебен план. След всеки учебен час се осигурява почивка на учениците. Продължителността на целодневната организация на учебния ден е от 8:00 часа до 16:15 часа 17:00 часа.

Начин на организиране на обедното хранене на децата, посещаващи групите за целодневна организация
      Учениците от начален етап ползват училищния стол, в който се предлага обедно меню чрез кетъринг във варианти по избор. Родителите имат възможност за електронно закупуване на купони. Помещението е с подходящо оборудване и отговаря на всички хигиенни изисквания. Обедното хранене се извършва по график, под ръководството на учителите на паралелката.
            През голямото междучасие за децата има осигурена безплатна закуска – подкрепителна или плод по програма „Училищен плод“ и млечни продукти по програма „Училищно мляко“. Училището разполага и с два вътрешни павилиона за закуски.  


Изучавани чужди езици
Английски

Училища, с чиито райони граничи районът на училището

Скица на района на училището


На 27 юни 2023 година беше проведено последното трето електронно класиране за прием на ученици в първи клас в общинските училища на град Пловдив за учебната 2023/2024 година.