Телефони за контакт: 032 / 635 357, 032 / 623 952
Начало / Училища / Основни училища / ОУ "Д.Хаджидеков" - втора сграда ул. "Антон Папазов" 18
  • ОУ "Д.Хаджидеков" - втора сграда ул. "Антон Папазов" 18
Адрес: Централен, УЛ.АНТОН ПАПАЗОВ 18
Директор: Георги Димитров Стефанов
Телефон: 032/633863
Email: ouhadjidekov@abv.bg
Уеб сайт: http://www.oudh.org/
Общ брой свободни места: 48
ОУ "Д.Хаджидеков" - втора сграда ул. "Антон Папазов" 18
Училищната сграда на ул"Антон Папазов" №18 разполага с 14 учебни стаи, разположени на три етажа,компютърен кабинет, хореографска зала, игротека, трапезария. Дворът на училищната сграда е обширен,има модерно футболно игрище с изкуствена трева.
Училището осигурява целодневна организация за всички ученици от I до IV клас
При целодневната организация на учебния ден учебните часове от седмичното разписание се провеждат в самостоятелен блок до обяд, а дейностите по самоподготовка, по организиран отдих и физическа активност и заниманията по интереси се провеждат след обяд.


Сменност на обучението на класовете след първи клас
Едносменно

Вид организация на обучението
Целодневна

Описание на вида целодневна организация


Начин на организиране на обедното хранене на децата, посещаващи групите за целодневна организация
Храненето на учениците (сутр. закуска и обяд) - кетъринг се осъществява в трапезарията на  сградата от фирма „Сибота“ ЕООД съгл. договор. В основната сграда на училището се намира кухня – майка, където се приготвя храната.  Менюто се разработва съвместно с медицинското лице  при спазване на  Наредба № 37/21.07.2009 г. за здравословно хранене на учениците. Одобрява се от директора . Най – малко веднъж месечно фирма „Сибота” ЕООД провежда ден на здравословното хранене.


Изучавани чужди езици
Английски


Училища, с чиито райони граничи районът на училището

Скица на района на училището

График на дейностите за 2018 г.
на Наредбата за приемане на ученици в първи клас на общинските училища на територията на град Пловдив
(корекция в наредбата за прием)