Телефони за контакт: 032 / 634 011, 032 / 660 842
Начало / Училища / Основни училища / ОУ "Княз Александър I"
 • ОУ "Княз Александър I"
Адрес: Централен, УЛ.ХАН КУБРАТ 15
Местоположение: Виж на картата
Директор: Гергана Янева
Телефон: 032/625559
Email: [email protected]
Уеб сайт: http://ka1.bg
      Основно училище “КНЯЗ  АЛЕКСАНДЪР I “ е приемник на най-старото училище в страната. Създадено през 1850 година от Найден Геров, за кратко време се превръща в просветно селище на България. На 20.10.1885 година, непосредствено след Съединението е тържественото откриване на новопостроената сграда, в която се помещава и до днес. На него присъстват Александър Батенберг, Стефан Стамболов, Найден Геров, много държавни и обществени дейци. В речта си, директорът Димитър Агура се обръща с молба към княза, да вземе под свое покровителство училището и то да носи неговото име. Приоритет на ОУ "Княз Александър I" в условията на иновативен мениджмънт e качеството на образованието с рейтинг на преуспяващо училище с безопасна и естетически издържана среда. Училището е с призови места ежегодно при представяне на учениците на изпитите от националните външни оценявания след IV и VII клас.
ОУ "Княз Александър I" е член на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България със стремеж към високо ниво на преподаване на чужд език.
Ежегодно в партньорство с родителите и Обществен съвет се организират благотворителни каузи.
 
ПЕДАГОГИЧЕСКИ ЕКИП
Педагогически специалисти са с актуални портфолиа, налични в облачното пространство на домейна на училището, обменящи си положителен професионален опит чрез екипите за ключови компетентности.
- с първа квалификационна степен - четирима;
- с втора ПКС – двадесет и трима;
- с трета ПКС – единадесет;
- с четвърта ПКС – единадесет;
- с пета ПКС – петнадесет;
- професионално отговорни и подготвени педагогически съветник, психолог
В ОУ "Княз Александър първи" се реализира базова педагогическата практика по български език и литература, природни науки и чужд език - предизвикателство към студентите в тяхната подготовка като бъдещи учители.
Мисията на ОУ “Княз Александър I” e да информира и да си партнира с родителите за полезните практики, най-новите методики и изследвания в сферата на образованието, както и да даде трибуна на педагогическите специалисти в сферата на училищното образование да споделят своя опит, да предложим висококачествено и модерно образование на ученици, притежаващи силна индивидуалност и присъствие, интелект и мотивираност

МАТЕРИАЛНА БАЗА
 • Физкултурен салон
 • Компютърни кабинети
 • Озеленен двор
 • Спортна площадка с обособени игрища по футбол, баскетбол, волейбол
ЗДРАВОСЛОВНА И БЕЗОПАСНА СРЕДА
 • видеонаблюдение
 • физическа охрана
 • медицинско лице
 • контрол на състоянието на материално-техническата база
 • дейности и инициативи за позитивна образователна среда
 • работа с родители – съвместни инициативи
 КОМУНИКАЦИЯ
 • електронен дневник
 • интернет страница ka1.bg
 • фейсбук страница
 • контактна форма в сайта за мнения, предложения и сигнали
 • служебни имейли на всеки учител и на всеки ученик
 • Google classroom  на всяка паралелка
 •  срещи с родителите
 • консултиране на родители всяка седмица
 • консултации с педагогически съветник и психолог
ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ  за първокласници
Клуб "Традиции и обичаи"
Клуб "Играя и спортувам"
Клуб "Спорт в училище" 
Клуб "Шахмат"
Ден на отворените врати за родители на бъдещи първокласници - 24 април 2024 г., 18:00 ч.
Проект: академия за родители, преди 15.09.2024 г. в 3 модула по 60 минути с класен ръководител, учител в ГЦОУД, психолог/ педагогически съветник в тематични направления.Униформа


Сменност на обучението на класовете след първи клас
Двусменно

Вид организация на обучението
Целодневна

Описание на вида целодневна организация
Първокласниците се обучават на едносменен режим.При разпределянето и съчетаването в седмичното разписание на учебните часове от училищния учебен план с дейностите се прилага провеждане в самостоятелен блок преди обяд  на учебните часове от училищния учебен план и съответно след обяд  на дейностите по самоподготовка, по организиран отдих и физическа активност и занимания по интереси. Дейностите в ЦОУД са препоръчителни.


Начин на организиране на обедното хранене на децата, посещаващи групите за целодневна организация
 Обедното хранене на учениците е организирано от външна фирма чрез кетъринг. Въведена е електронна платформа "Здравословно училище" за електронно закупуване на купони. Стойността на храната се заплаща от родителите.Храната е в еднократни опаковки. Менюто е съобразено с изискванията за здравословно хранене на учениците. Родителите правят избор на предложените компоненти в менюто в началото на всяка седмица, менюто се публикува на интернет страницата на училището предварително.
   Учениците от начален етап получават подкрепителни закуски по предварително уточнен график, плодове и/или зеленчуци по схемата "Училищен плод", както и млечни продукти по схемата "Училищно мляко", финансирани от Министерство на земеделието, храните и горите.


Изучавани чужди езици
Английски

Училища, с чиито райони граничи районът на училището

Скица на района на училището


На 26 юни 2024 година беше проведено последното трето електронно класиране за прием на ученици в първи клас в общинските училища на град Пловдив за учебната 2024/2025 година.