Телефони за контакт: 032 / 634 011, 032 / 660 842
Начало / Училища / Средни училища / СУ "Л.Каравелов"
  • СУ "Л.Каравелов"
Адрес: Централен, УЛ.БРАНИСЛАВ ВЕЛЕШКИ (ЦЕНТРАЛЕН) 2
Местоположение: Виж на картата
Директор: Славка Илиева Щерева
Телефон: 0885147699, 032/624467
Email: [email protected]
Уеб сайт: http://soulkaravelovpd.com
Общ брой свободни места: 25
СУ "Л.Каравелов"
СУ “ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ” - Пловдив е утвърдено като  училище за изучаване на музика, народно  пеене, народни  инструменти . Последните четири години предлага прием и за поп и джаз пеене и класически инструменти. Училището се стреми чрез висококвалифицирани педагози да формира знания и личностни умения у учениците за активно взаимодействие със социалната среда. Усъвършенстване на модерните и алтернативни  техники на преподаване . Иновативни ИКТ в образователния процес . Облачните технологии в помощ на учителя. Работа с интерактивни платформи "Уча се" " Moza Book", електронни уроци.
 Работи съвместно с родителската общност, толерира ученическото самоуправление.
Училище с ред и дисциплина, без прояви на агресивност и насилие, с обич, уважение и разбиране към децата. Развива индивидуалността и стимулира творческите заложби. Съхранява и популяризира българския фолклор.
Една от малкото алтернативи на училище по изкуствата, добри медийни изяви, добър мениджмънт и реклама. Участие в национални и международни конкурси. Това е училище с много таланти, училище с бъдеще.
Учебните занятия в Средно училище “Любен Каравелов”- Пловдив се провеждат  в една смяна с целодневната организация на учебния ден при желание на родителите за учениците  от I  до  VII клас и в съответствие с Наредба 10 от 01.09.2016 на МОН за организация на дейностите в училищното образование.
 


http://soulkaravelovpd.com 

Сменност на обучението на класовете след първи клас
Едносменно

Вид организация на обучението
Целодневна

Описание на вида целодневна организация
Годишната училищна програма за целодневна организация на учебния
ден в СУ“Любен Каравелов“- Пловдив  включва  организирането, разпределението и съдържанието на дейностите по самоподготовка, по организиран отдих и физическа активност и заниманията по интереси . Организират се в зависимост от желанието на учениците, техните възрастови особености и възможностите на училището и могат да не са свързани с учебните предмети по училищния учебен план: развиващи игри, изобразително изкуство, народни танци, мажоретки, спорт, театър.
При целодневната организация на учебния ден учебните часове от седмичното разписание се провеждат в самостоятелен блок до обяд , а дейностите по самоподготовка, по организиран отдих и физическа активност и заниманията по интереси се провеждат след обяд.
 

Начин на организиране на обедното хранене на децата, посещаващи групите за целодневна организация
Осигуряване ежедневно на топла, разнообразна и здравословна храна по предварително одобрено от родителите меню от фирма "Шурупови" ООД. 

Изучавани чужди езици
Английски

Училища, с чиито райони граничи районът на училището

Скица на района на училището


Родителите на децата, родени през 2017 година, които подлежат на задължителен прием в първи клас за учебната 2024/2025 година, вече могат да подават своите заявления за прием онлайн на адрес priem.plovdiv.bg