Телефони за контакт: 032 / 634 011, 032 / 660 842
Начало / Училища / Основни училища / ОУ "Екзарх Антим I" - паралелки с обучение по Монтесори
  • ОУ "Екзарх Антим I" - паралелки с обучение по Монтесори
Адрес: Централен, УЛ.ЗАХАРИ СТОЯНОВ 86
Местоположение: Виж на картата
Директор: Катерина Благоева Василева
Телефон: 032/331 386, 032/333 040
Email: [email protected]
Уеб сайт: http://www.ekzarhantim1.com/
ОУ "Екзарх Антим I" - паралелки с обучение по Монтесори

Монтесори1

През учебната 2023/2024 година ОУ "Екзарх Антим І", град Пловдив приема ученици в една паралелка в ПЪРВИ клас с преподаване по метода на Монтесори с 24 ученици. Избираемите учебни часове от разширена подготовка са: Английски език, Компютърно моделиране, Изкуства.

Обучението по метода Монтесори е част от иновацията на Основно училище "Екзарх Антим І" град Пловдив. Визията ни е да бъдем приобщаващо училище за училищните общности и заинтересованите страни със среда, съчетаваща образователни традиции, мотивирани учители, иновативни педагогически решения, дигитално развитие и устойчивост на резултатите. 
Чрез прилагане на компетентностен модел с помощта на Монтесори педагогиката в класната стая за ученици от 1. клас до 4. клас учениците са активни участници в обучението и се подготвят с уменията на 21 век. Образователната среда е под формата на внимателно подготвен, проектиран и последователен набор от практически учебни материали и дейности. Прилага се тристъпков модел на урок. В Монтесори класната стая учениците работят с различни материали в определена последователност, като така се осигурява индивидуализирано учене, при което всяко дете се развива със свое собствено темпо.
Има осигурена подкрепа от училищен психолог, медицинско обслужване и охрана, гарантираща безопасността и здравето на учениците. 

 

 


Сменност на обучението на класовете след първи клас
Едносменно

Вид организация на обучението
Целодневна

Описание на вида целодневна организация

Картинка
Целодневното обучение за учениците от I  клас с преподаване по метода на Монтесори ще се провежда в смесен блок преди обяд и след обяд на учебните часове от училищния учебен план и по самоподготовка, по организиран отдих и физическа активност и по занимания по интереси.  
Смесеният блок включва последователно редуване в дневното разписание на един или два задължителни и/или избираеми учебни часове по даден учебен предмет с един или два часа по самоподготовка по същия учебен предмет и/или за занимания по интереси.


Дейностите в групите за целодневна организация и при двата варианта се разпределят дневно както следва: самоподготовка – 2 учебни часа; организиран отдих и физическа активност – 2 учебни часа; занимания по интереси – 2 учебни часа.

 
 


Начин на организиране на обедното хранене на децата, посещаващи групите за целодневна организация

Картина 1
Обедното хранене на учениците се осъществява в училищния стол и/или чрез училищния павилион. Менюто е тристепенно и родителите имат възможност да направят избор за децата си. Храната се доставя от кухня - майка. Родителите могат да закупят купони за цяла седмица. 
Учениците се хранят в класната стая, като сами сервират и отсервират обяда си. Подпамагани са от учители си.

 


Училища, с чиито райони граничи районът на училището


На 27 юни 2023 година беше проведено последното трето електронно класиране за прием на ученици в първи клас в общинските училища на град Пловдив за учебната 2023/2024 година.