Телефони за контакт: 032 / 634 011, 032 / 660 842
Начало / Училища / Средни училища / СУ "Св. Седмочисленици" - паралелки с обучение по Монтесори
  • СУ "Св. Седмочисленици" - паралелки с обучение по Монтесори
Адрес: Тракия, УЛ.СЪЕДИНЕНИЕ 81
Местоположение: Виж на картата
Директор: ДЕНКА НАЙДЕНОВА ГЕНЧЕВА
Телефон: 0889512462
Email: [email protected]
Уеб сайт: www.sou7.org
Общ брой свободни места: 24

училището 23-24

За да кандидатствате за Монтесори паралелката, е необходимо да изберете от падащото меню секцията, на която пише: Средно училище „Свети Седмочисленици“ – паралелка Монтесори.

   Монтесори класна стая
Вече четири години Средно училище „Свети Седмочисленици“ участва в Монтесори програмата на Община Пловдив. Децата целодневно работят с екип от квалифицирани специалисти. Обучават се в позитивна, спокойна и хармонична среда, която е подготвена специално за реализиране на принципите на обучение в Монтесори педагогиката. Държавните образователни стандарти се постигат от учениците, като се съчетават работата с учебник с класическите Монтесори материали, както и с такива, изработени от учителите. Създават се условия за развитието на детето като личност, способна да взема самостоятелни решения и да поема отговорност към себе си и към другите. Това се балансира с активната свобода на избор, в която няма място за скука и бездействие.
 
      Децата в Монтесори:
- Развиват желание за самостоятелна подготовка и образование.
- Научават се да бъдат независими и самостоятелни.
- Развиват положителни социални взаимоотношения.
- Имат по-развито чувство за справедливост и честност.
- Развиват любопитство към учене и откривателство през целия живот.
- По естествен начин се научават на самодисциплина.
- Могат да мислят критично и да решават сложни проблеми в бъдеще.
- Са директи, но любезни.
- Са способни да планират и да се самоуправляват.
- Са адаптивни и инициативни.
- Умеят да работят самостоятелно и в екип.
- Не просто се образоват, но и се превръщат в личности.
Най-важното е, че на децата им е забавно, защото през повечето време знанията се предават чрез работен материал.
24-25 1124-25 1324-25 15
 24-25 1424-25 12
 
        Учебната дейност е по предмети,  които следват в последователност през деня като учебна програма, разпределени на работни блокове – по два учебни часа от 35 минути, без прекъсване. Редуват се общообразователни предмети и часове по самоподготовка. Този непрекъснат работен период от време позволява на децата да се занимават дълбоко с учебните материали и да достигнат висока концентрация.
     


Сменност на обучението на класовете след първи клас
Едносменно

Вид организация на обучението
Целодневна

Описание на вида целодневна организация

     Въведен е смесен блок на целодневна организация на учебния ден – на учебните часове от училищния учебен план и по самоподготовка, по организиран отдих и физическа активност и по занимания по интереси.
    Смесеният блок включва последователно редуване в дневното разписание на един или два задължителни и/или избираеми учебни часове по даден учебен предмет с един час по самоподготовка по същия учебен предмет.
        Продължителността на учебните часове в групите на целодневна организация на учебния ден в І и II  клас е 35 минути.
        В следобедните занимания са включени следните режимни моменти: обяд и организиран отдих – 2 учебни часа , самоподготовка – 2 учебни часа, един от който е част от часовете преди обяд, а другият следобед и занимания по интереси – 2 учебни часа.
     
Занимания Монтесори

Занимания Монтесори 1
     Начин на организиране на обедното хранене на децата, посещаващи групите за целодневна организация
     Обядът на учениците се осъществява чрез столово хранене. Модерният стол предлага ежедневно топла и здравословна храна за желаещите. За учениците се осигуряват и безплатни закуски. Всяко дете от начален етап  I - IV клас получава по схемите "Училищен плод" и "Училищно мляко" безплатни плодове и мляко по график за седмицата.
24-25 лавка 124-25 стол 1

Посетете ни и на нашата facebook страница:
 https://www.facebook.com/sousveti7

Училища, с чиито райони граничи районът на училището      Скица на района: 
 Скица - район на училището


Изучавани чужди езици
Английски

Училища, с чиито райони граничи районът на училището


Родителите на децата, родени през 2017 година, които подлежат на задължителен прием в първи клас за учебната 2024/2025 година, вече могат да подават своите заявления за прием онлайн на адрес priem.plovdiv.bg