Телефони за контакт: 032 / 634 011, 032 / 660 842
Начало / Училища / Средни училища / СУ "Св. Седмочисленици" - паралелки с обучение по Монтесори
  • СУ "Св. Седмочисленици" - паралелки с обучение по Монтесори
Адрес: Тракия, УЛ.СЪЕДИНЕНИЕ 81
Местоположение: Виж на картата
Директор: ДЕНКА НАЙДЕНОВА ГЕНЧЕВА
Телефон: 0889512462
Email: [email protected]
Уеб сайт: www.sou7.org

училището 23-24
       Защо да изберете нас?  
   Методът Монтесори лесно се налага като начин на обучение и възпитание, защото дава резултати и помага на децата да стават по-добри ученици и личности.
    Изборът детето Ви да се обучава по Монтесори метода трябва да бъде съзнателен и обоснован. Ние няма да Ви кажем, че това е най-добрият метод за обучение на деца, но можете да прочетте за ползите от Монтесори обучението, които могат да Ви помогнат да решите дали точно тази философия и метод желаете за обучението на Вашето дете.
 
      Децата в Монтесори:
- Развиват желание за самостоятелна подготовка и образование.
- Научават се да бъдат независими и самостоятелни.
- Развиват положителни социални взаимоотношения.
- Имат по-развито чувство за справедливост и честност.
- Развиват любопитство към учене и откривателство през целия живот.
- По естествен начин се научават на самодисциплина.
- Могат да мислят критично и да решават сложни проблеми в бъдеще.
- Са директи, но любезни.
- Са способни да планират и да се самоуправляват.
- Са адаптивни и инициативни.
- Умеят да работят самостоятелно и в екип.
- Не просто се образоват, но и се превръщат в личности.
Най-важното е, че на децата им е забавно, защото през повечето време знанията се предават чрез работен материал.
 
  Ще се радваме на всички Вас, които споделяте нашите възгледи и сте готови да се присъедините към нас.

Клипче: първи клас Монтесори:
 https://youtu.be/oXqGjsY-iag

балони 15 септември 21-22мон- 1 кл. 2
мон-11мон- 1 кл. 12мон-3мон- 1 кл. 5
       Какво предлагаме?
      От учебната 2020/2021 година в СУ „Свети Седмочисленици“ се провежда обучение по метода Монтесори. Ние подпомагаме естествената мотивация на детето да овладява света около себе си, да бъде независим и отговорен ученик.
     Постъпвайки в училище вашето дете навлиза в нов период от живота си. То се нуждае от организирана и планирана среда, която да подкрепи нарастващата му независимост и желание за обучение. Монтесори средата в класната стая на началното училище е красива и обмислено подготвена с материали, подходящи за разширяващия се ум  на детето, с които ще направи свои собствени открития в езика, математиката и науката.
     Класната стая е проектирана с всичко, от което децата имат нужда да изследват и учат самостоятелно и съвместно. Тя е подредена с ниски рафтове и красиви работни материали от всички области на познанието, които да провокират децата да искат да учат и работят.
      Учителят е този, който грижливо подготвя средата в класната стая с материали и дейности, които отговарят на уникалните потребности на децата.
    Той наблюдава работата им,  помага и насочва. С напредъка на децата се променя и обстановката в класната стая, по-сложен работен материал, който да обслужва техните нови интереси, с чиято помощ да научат ново умение или понятие. Ако детето проявява интерес да усвои знания над стандарта за всеки клас, например умножение в първи клас, може да използва работен материал, чрез който да изгради своето разбиране. Така детето следва своето развитие, според своите възможности и своя потенциал. Развитието протича скокообразно и динамично.
    Монтесори материалите са разделени по учебни зони, като всяка обслужва съответна образователна потребност: Математика, География, Биология, Сетивност, Развитие на речта и Практически материали. Всяка сфера на познание разполага със свои типични работни материали.
       По отношение на обучението с Монтесори материалите има установени правила, сред които – свобода на избор за материал, ясни правила за работа, да се използва по предназначение, да се върне на мястото, откъдето е взет и т.н.
      Налице е установен ред, който внася увереност и спокойствие.
    За Монтесори класната стая е характерна свободата в дисциплината, работата в тишина, любов към труда, дълбоката концентрация в работата, стихийната самодисциплина.
     Учениците имат свободата да се движат, да избират, да комуникират, да се упражняват. Всяка свобода е свързана с конкретна отговорност.
      Работното място в Монтесори класната стая е работна масичка или работен килим. Учителят е сред децата или седнал до тях на земята, за да презентира работен материал, да им помага с проектите, да ги наблюдава, да установява темпото, с което напредват и чувствата, които изпитват, техните интереси и потребности.
     Важен принцип за нас е активното включване на родителската общност в училищния живот и обучението на децата. Родителите подготвят материали за обучението, включват се в самото преподаване, като консултанти и гост-лектори. Участват в училищни и извънкласни дейности – тържества и празници,  арт - работилнички, благотворителни базари, екскурзии и разходки сред природата, велосипеден туризъм и др.
        В училището се предлагат и извънкласни дейности, които са интересни и любими за децата – вокална група, модерни танци, бойни изкуства и др.  Дава се поле за изява на учениците в различни състезания от националния календар  - спортни и по различните учебни дисциплини. Насърчавани са да изявят себе си и на традиционните ни дни на таланта, в които завладяват сцената с песни, танци, стихове и театрални постановки.

мон-1кл. 7мон - 2 кл.1
мон-1 кл. 3
      Нашата мисия:
      Нашата мисия са Вашите деца!
      В Монтесори искаме малкият ученик да може да научи всичко!

      Как работим?
      Как протича един ден в Монтесори класна стая?
     Създадена е целодневна организация на учебния ден от 8:00 ч. до 17:30 часа, екип от класен ръководител и учител ГЦОУД.
     Учителят посреща децата всяка сутрин на входната врата, с прегръдка. Денят започва със сутрешен кръг. Това е мястото, където се поздравяваме. Всяко дете има възможност да представи свой проект, своя книжка, която чете или просто да сподели как се чувства. Коментират се празници и събития, които са на самия ден или предстоят. Децата общуват по между си, изграждат колектив, споделят знания.
        Учебната дейност е по предмети,  които следват в последователност през деня като учебна програма, разпределени на работни блокове – по два учебни часа от 35 минути, без прекъсване. Редуват се общообразователни предмети и часове по самоподготовка. Този непрекъснат работен период от време позволява на децата да се занимават дълбоко с учебните материали и да достигнат висока концентрация.
      Ученето в Монтесори класната стая е чрез опита, чрез преживяването. Децата учат, като работят не само с готовите Монтесори материали, но и със специално подготвени от учителя.  По математиката използват материали, с които усвоят броенето, математическите операции, мерните единици, геометричните фигури и геометричните тела и т.н. Разбират понятия като обем, метър, дециметър и т.н. Чрез набора от дървени букви, известни като подвижна азбука, се научат да четат и пишат. По география боравят с глобуси и карти, които им показват разпределението на континентите и океаните, със земни форми - се научават какво е това остров, полуостров, езеро и т.н. Чрез Космополитното образование научават всяко нещо в живата и неживата природа.
         Децата търсят знанията и извън класната стая. Това се случва на двора, в нашата училищна зеленчукова градина. Децата са ангажирани в дейности като копаене, засаждане, поливане, плевене. Чрез практическите дейности, те могат да научат повече за заобикалящата ги среда, придобиват нови знания и развиват различни умения.
       Практическият живот се състои от упражнения, които помагат на децата да усвоят умения, използвани в ежедневието –  децата почистват работния килим, подреждат работните си места и шкафове, готвят, перат, гладят, дейности свързани с бита и всекидневието.
       Работата на децата е отворена и творческа. Те могат да работят самостоятелно или да си сътрудничат, да сформират група или да се присъединят към група, за да работят с теориите, въведени в урока.
       Ученето от и с връстници има по-голямо значение, тъй като заедно децата могат да постигнат неща отвъд възможностите си.
мон-1 кл. 8мон- 1кл. 4
мон -1 кл. 16зеленчукова градина 1


 

Сменност на обучението на класовете след първи клас
Едносменно

Вид организация на обучението
Целодневна

Описание на вида целодневна организация

     Въведен е смесен блок на целодневна организация на учебния ден – на учебните часове от училищния учебен план и по самоподготовка, по организиран отдих и физическа активност и по занимания по интереси.
Смесеният блок включва последователно редуване в дневното разписание на един или два задължителни и/или избираеми учебни часове по даден учебен предмет с един час по самоподготовка по същия учебен предмет.
Продължителността на учебните часове в групите на целодневна организация на учебния ден в І и II  клас е 35 минути.
 В следобедните занимания са включени следните режимни моменти: обяд и организиран отдих – 2 учебни часа , самоподготовка – 2 учебни часа, един от който е част от часовете преди обяд, а другият следобед и занимания по интереси – 2 учебни часа.
        Дейностите по организиран отдих и физическа активност се провеждат на спортна площадка на открито или в двора на училището. В случай, че метеорологичните условия не позволяват, се провеждат във физкултурен салон. Заниманията по интереси са в следните направления: науки, изкуство и творчество, спорт, образователна дейност, занимателни игри и дейности. В самоподготовката учебните предмети са степенувани по трудност. Сформират се навици за самостоятелно учене с разбиране.
     Наш приоритет е ученикът да има балансирана учебна програма: учене, спорт, изкуства и свободно време. Предлаганите възможности за допълнителни занимания и изяви по интереси в учебно и в извънучебно време по изобразително изкуство, хореография, музика и спорт, дават простор за свободна изява на личността, за самоусъвършенстване.
мон -1 кл. 15 (2)
6

     Поддържа се ежедневна комуникация с родителите по повод обсъждане на емоционално поведение, учебни постижения, индивидуален напредък на ученика, подготовка на различни инициативи и др.
     Изграждат се партньорски взаимоотношения между учители и родители, основани на взаимното разбиране, уважение и сътрудничество.Начин на организиране на обедното хранене на децата, посещаващи групите за целодневна организация
     Обедното хранене на учениците става съгласно утвърдения график в стола на училището. Столът осигурява ежедневно топла и здравословна храна за желаещите. За всяка седмица се изготвя тристепенно /първо, второ и десерт/ или двустепенно меню /второ и десерт/, което предоставя възможност на родителите да направят избор за децата си. Могат да се закупят купони за цяла седмица чрез електронната система или на място от училищния стол.
    За учениците се осигуряват и безплатни закуски. Всяко дете от начален етап от I-IV клас получава по схемите "Училищен плод" и "Училищно мляко" безплатни плодове и мляко по график за седмицата.

ученически стол
      Посетете ни и на нашата facebook страница:
     https://www.facebook.com/sousveti7

Училища, с чиито райони граничи районът на училището      Скица на района: 
 Скица - район на училището


Изучавани чужди езици
Английски

Училища, с чиито райони граничи районът на училището


На 27 юни 2023 година беше проведено последното трето електронно класиране за прием на ученици в първи клас в общинските училища на град Пловдив за учебната 2023/2024 година.